Betænkning afgivet af Forfatningskommissionen af 1937

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning

A-S J. H. SCHULTZ København


Betænkning afgivet af Forfatningskommissionen af 1937.pdf Betænkning afgivet af Forfatningskommissionen af 1937.pdf/1 1-5

Denne tekst er ikke beskyttet af ophavsret, da §9 i den danske lov om ophavsret siger, at love, administrative forskrifter, retsafgørelser og lignende offentlige aktstykker ikke er genstand for ophavsret. Dette gælder ikke for værker, der fremtræder som selvstændige bidrag til offentlige aktstykker, og dermed generelt ikke for for eksempel illustrationer.

BETÆNKNING


AFGIVET AF


FORFATNINGSKOMMISSIONEN AF 1937KØBENHAVN

TRYKT GOS HOS A-S J. H. SCHULTZ

1938

 Lov Nr. 52 af 3. Februar 1937 om Nedsættelse af en Kommission til Overvejelse af Spørgsmaalet om Ændringer i Grundlovens Forfatningsbestemmelser bestemmer i § 1, at der nedsættes en Kommission bestaaende af 23 Medlemmer med den Opgave at overveje og behandle Spørgsmaal om Ændringer i Grundlovens Forfatningsbestemmelser.
 Statsministeren leder Kommissionens Arbejde som Formand, og 20 Medlemmer vælges af Rigsdagen blandt dens Medlemmer efter de i Grundlovens § 49 fastsatte Regler. Endvidere tiltrædes Kommissionen af Justitsministeren og Indenrigsministeren. Hvis noget af de af Rigsdagen valgte Medlemmer udtræder af Rigsdagen, vælges et nyt Medlem af det i Henhold til fornævnte Lovbestemmelse nedsatte Udvalg.
 Ifølge Lovens § 3 vil Kommissionens Arbejde være at tilendebringe med Afgivelse af Betænkning og eventuelt Forslag til Ændringer i Danmarks Riges Grundlov senest ved Udgangen af Juni Maaned 1938.
 Efter at de i § 1 omhandlede Valg havde fundet Sted, hvorom Statsministeriet underrettedes ved Skrivelse af 17. Februar 1937 fra Det af Rigsdagen i Henhold til Grundlovens § 45 nedsatte Fællesudvalg til Valg af Medlemmer til Kommissioner. og Hverv, bestod Kommissionen af nedenstaaende Medlemmer:

 Statsminister Th. Stauning, Kommissionens Formand, Justitsminister K. K. Steincke, Indenrigsminister Bertel Dahlgaard, Folketingsmændene Fr. Andersen, Fr. Dalgaard, Hartvig Frisch, H. C. Hedtoft-Hansen, Holger Larsen, Hans Nielsen, S. Brorsen, O. C. Krag, N. Elgaard, Ole Bjørn Kraft, Christmas Møller, A. M. Hansen og Landstingsmændene C. F. Sørensen, M. F. Jensen-Aale, V. Buhl, H. Hauch, J. P. Stensballe, F. W. Larsen-Badse, Axel B. Lange og J. Veistrup.

 Til Sekretærer ved Kommissionen beskikkedes Ekspeditionssekretær i Statsministeriet H. Holck og Sekretær i Statsministeriet Fr. V. Grage.

 Kommissionens første Møde afholdtes den 20. April 1937.
 Ved kgl. Resolution af 16. Juli 1937 udnævntes Landstingsmand V. Buhl til Finansminister fra den 20. s. M. at regne, men fortsatte Arbejdet som Medlem af Kommissionen.
 Under Statsministerens Sygdom lededes Kommissionens Møder i August og September 1937 af Justitsministeren.
 Den 17. December 1937 meddelte Det af Rigsdagen i Henhold til Grundlovens § 45 nedsatte Fællesudvalg, at det havde valgt Landstingsmand Halfdan Hendriksen til Medlem af Kommissionen i Stedet for Landstingsmand F. W. Larsen-Badse, som var afgaaet ved Døden.
 Den 11. Marts 1938 meddelte Fællesudvalget, at det havde valgt Landstingsmand M. C. Korsgaard til Medlem af Kommissionen i Stedet for Landstingsmand Axel B. Lange, som havde ønsket at udtræde af Kommissionen.

 Ved Kommissionens Møde den 22. Marts 1938 nedsattes et Underudvalg, bestaaende af følgende Medlemmer:

 Statsministeren, Underudvalgets Formand, Justitsministeren, Indenrigsministeren, Folketingsmændene Hartvig Frisch', S. Brorsen, Christmas Møller, A. M. Hansen og Landstingsmændene H. Hauch og Halfdan Hendriksen.

 Kommissionen har afholdt i alt 17 Møder.
 Der er afholdt 5 Underudvalgsmøder.

 Overensstemmende med den om Kommissionens Nedsættelse vedtagne Lov har Kommissionen afsluttet sit Arbejde den 28. Juni 1938.
 Der er ikke opnaaet Enighed i Kommissionen, men et Flertal bestaaende af Folketingsmændene Fr. Andersen, Fr. Dalgaard, Hartvig Frisch, A. M. Hansen, H. C. Hedtoft-Hansen, Ole Bjørn Kraft, Holger Larsen, Christmas Møller og Hans Nielsen, Landstingsmændene Halfdan Hendriksen, M. F. Jensen-Aale, M. C. Korsgaard, C. F. Sørensen og J. Veistrup samt Finansminister Buhl, Indenrigsminister Dahlgaard, Justitsminister Steincke og Statsminister Stauning, har samlet sig om det som Bilag 1 fremsatte Forslag til Ændringer i Grundloven.
 I øvrigt afgives af Kommissionen en Oversigt over den forfatningsmæssige Udvikling i Danmark siden Junigrundloven af 1849 samt Oplysninger om Forfatningslove i forskellige andre Lande.
 Endvidere en Redegørelse for Kommissionens Arbejde og en Beregning over Landstingets Sammensætning, naar Valget foretages af den almindelige Vælgerklasse og paa Grundlag af Stemmetallene ved Folketingsvalget i 1935.
 Fra et Mindretal, Folketingsmændene S. Brorsen, N. Elgaard og O. C. Krag samt Landstingsmændene H. Hauch og J. P. Stensballe er afgivet en særlig Betænkning, og fra et andet Mindretal, Folketingsmændene Ole Bjørn Kraft og Christmas Møller samt Landstingsmændene Halfdan Hendriksen og M. C. Korsgaard, er ligeledes afgivet en særlig Betænkning, medens dette mindretal er Medforslagsstiller til Forslaget under Bilag 1.

 København, den 28. Juni 1938.

Fr. Andersen. S. Brorsen. V. Buhi. Bertel Dahlgaard. Fr. Dalgaard.

N. Elgaard. Hartvig Frisch. A. M. Hansen. Hedtoft-Hansen. H. Hauch.

H. Hendriksen. M. Jensen-Aale. M. C. Korsgaard. Ole Bjørn Kraft.

Krag. Holger Larsen. J. Christmas Møller. Hans Nielsen. Th. Stauning, Formand.

K. K. Steincke. P. Stensballe. C. F. Sørensen. Johs. Veistrup.H. Holck. F. Grage.

BETÆNKNIGNENS INDHOLD:


 Oversigt over danske Forfatningslove fra og med Junigrundloven af 1549 samt Forfatningsforslag efter Grundloven af 1866:

I.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
II.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47

Bilag:

Nr. 1.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
- 2.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68
- 3.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93
- 4.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95
- 5.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100