Den danske Rigsdag/1/72

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning

P. G. Philipsens Forlag Kjøbenhavn Den Danske Rigsdag


H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/5 261-262

Dette værk er ikke beskyttet af ophavsret i Danmark, da ophavsmanden døde senest 31. december 1952. Det er ikke beskyttet efter amerikansk ophavsret, da det blev udgivet før 1. januar 1928.

M. Pedersen.

Gaardmand i Svindinge pr. Nyborg. Født den 12te Juli 1821.


Om denne ærede Rigsdagsmand, der repræsenterer Faaborgkredsen, er der ikke meget at sige. Han har med et Par Afbrydelser siddet paa Rigsdagen siden 1864, men han har aldrig kunnet gjøre sig gjældende paa anden Maade end som en vel disciplineret Menig. Han hører til den vildeste og umedgjørligste Fraktion og er følgelig for Tiden Bergs svorne Mand.

Han er en ganske kvik og livlig Mand med et noget forslagent Ydre, der mere minder om en Sømand end om en Bonde; men han er vistnok i ingen Henseende over det jævne Middelmaal. Kun sjælden hører man ham tale, og han følger vistnok ogsaa kun saa som saa med; men det lange Rigsdagsliv giver jo Rutine, og han har derfor til enhver Tid Stikordene og de staaende Venstrebetragtninger paa rede Haand. Derfor kan han gjærne ude paa sine Vælgermøder lægge Drevenhed og en vis Indsigt for Dagen. Han er forøvrigt vistnok en ret brav og veltænkende Mand.

M. Pedersen stillede sig første Gang til Rigsraadets Folketing den 5te Marts 1864, men bukkede da under for Urmager Lorenzen. Derimod valgtes han samme Aar til Rigsdagens Folketing og Aaret efter til Rigsraadets, rigtignok meget haardt trængt af ovennævnte Urmager. Ogsaa ved de to Valg i 1866 hævdede han Pladsen. I 1869 blev han slaaet af Kaptajn Zeilau, men i 1872 stod han sig med et ringe Overtal mod hele 4 Kandidater. Derimod maatte han atter i 1873 bøje sig, denne Gang for Gaardbestyrer Dahlkild, men erobrede i 1876 Kredsen tilbage og holdt den i 1879 og i Maj 1881 imod Redaktør Willemoes, der dog fik store Minoriteter. Ved Valget den 26de Juli 1881 stod Grev Chr. Reventlow imod ham og naaede 806 Stemmer, medens Pedersen fik 1050. Han synes saaledes ikke at være helt uangribelig i Valgkredsen.

Foruden de nævnte Repræsentanter har Faaborgkredsen sendt følgende Mænd til Folketinget: Gehejmeetatsraad, Oberst Andræ, Gaardfæster Milling, Seminarielærer Meier, Proprietær Fleischer og Professor F. Schiern.