Den danske Rigsdag/2/2

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning

P. G. Philipsens Forlag Kjøbenhavn Den Danske Rigsdag


H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/5 344-345

Dette værk er ikke beskyttet af ophavsret i Danmark, da ophavsmanden døde senest 31. december 1952. Det er ikke beskyttet efter amerikansk ophavsret, da det blev udgivet før 1. januar 1928.

M. Andersen.

Skolelærer i Maarslet ved Aarhus. Født den 11te Maj 1814.


M. Andersen har i mange Aar siddet i Landstinget for niende Kreds. Han er valgt ind som Venstremand og hørte i sin Tid til L. Bjørnbaks trofaste Tilhængere. I sin Hjemstavn har han spillet en vis agitatorisk Rolle og har ikke været uden Indflydelse. Med Aarene er hans Iver vistnok bleven noget kølnet, og man hører nu langt mindre til ham, end tidligere.

Heller ikke i Landstinget er han traadt videre frem, og skønt hørende til den lille Opposition har han dog aldrig bestræbt sig for at gjøre sig særlig gjældende. Han har i Reglen indskrænket sig til at stemme med Oppositionen, men i Debatten har han sjælden trængt sig frem i første Række. Det er dog paa ingen Maade Evner, han mangler. Han er en velbegavet Mand, og han kan tale meget godt for sig. Heller ikke er han saa forblindet af Partihensyn, at han ikke tør tage et selvstændigt Standpunkt. Tværtimod har han nu og da vist, at han tør trodse Venstreopinionen og gjøre en egen Opfattelse gjældende, som han da forsvarer med Energi og Dygtighed. Saaledes indtager han i Skolesagen, hvor han jo er paa sit eget Felt, et Stade, der er meget afvigende fra hans Partifællers, og han holdt herom for et Par Aar siden en Tale, der gjorde en vis Opsigt ved sin Forstandighed og Selvstændighed.

Men ellers sidder han, som sagt, i Reglen stille og ubemærket paa sin Plads og røgter uden Bram sin Gjerning. Han er en brav, veltænkende og afholdt Mand, maaske nok lidt lun og forsigtig, men ikke mere, end der er ejendommeligt for Jydens Natur. Han roses som en dygtig og samvittighedsfuld Skolemand.

Nu til Efteraaret er hans Valgperiode udløben; men hvis ellers hans Alder og Kræfter tillader ham at modtage nyt Valg, og hvis han iøvrig selv ønsker det, er der vistnok ingen Tvivl om, at han vil blive gjenvalgt; thi i det Store og Hele har han været det Program tro, paa hvilket han er valgt. Han vil heller ikke paa nogen Maade være af dem, man helst bør se udelukket fra vore lovgivende Forsamlinger.