Indeks:Carl Georg Holck - Den danske Statsforfatningsret - Anden Del.pdf

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Jump to navigation Jump to search

Carl Georg Holck - Den danske Statsforfatningsret - Anden Del.pdf

Titel Den danske Statsforfatningsret, II
Forfatter Carl Georg Holck


År 1869
Forlag Den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel)
Sted Kiøbenhavn
Indscannede filer pdf
Status Mangler korrekturlæsning
Bindoversigt
Sider

 I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378

Om Kongehusets Medlemmers særegne Retstilling.

INDHOLDSFORTEGNELSE.


Side.

Fjerde Afdeling: Om Rigsdagen.

Første Afsnit: Om Rigsdagen i Almindelighed.

§ 75. Om Rigsdagens Karakter som Folkerepræsentation.

1—6.

§ 76. Om Tokammersystemets Gjennemførelse.

6—8.

Andet Afsnit: Om Dannelsen af Rigsdagen.

Første Kapitel: Om Dannelsen af Folkethinget.

Første Underafsnit: Om Medlemmernes Antal og Funktionstid samt om Valgret og Valgbarhed til Folkethinget.

§ 77. Om Medlemmernes Antal.

9.

§ 78. Betingelserne for Valgret til Folkethinget.

9—12.

§ 79. Fortsættelse.

12—25.

§ 80. Betingelserne for Valgbarhed til Folkethinget.

25—27.

§ 81. Om Medlemmernes Funktionstid.

27.

Andet Underafsnit: Om Valgkredse, Valgbestyrelser og Valglister.

§ 82. Om Valgkredsene.

28.

§ 83. Om Valgbestyrelserne.

28—29.

§ 84. Om Valglisterne.

29—37.

Tredie Underafsnit: Om Fremgangsmaaden ved Valgene.

§ 85 .......

37—40.

Andet Kapitel: Om Dannelsen af Landsthinget.

§ 86. Indledende Bemærkninger.

40—43.

Side.

Første Underafsnit: Om Medlemmernes Antal og Funktionstid samt om Valgret og Valgbarhed til Landsthinget.

§ 87. Om Medlemmernes Antal.

43.

§ 88. Om Kongevalgene.

43—48.

§ 89. Om Folkevalgene. A. Om Valgret og Valgbarhed til Landsthinget.

48—50.

§ 90. Fortsættelse. B. Om Valgene i Kjøbenhavn.

50—51.

§ 91. Fortsættelse. C. Om Valgene paa Landet og i Kjøbstæderne.

51—55.

§ 92. Fortsættelse. D. Om Medlemmernes Funktionstid.

55—57.

Andet Underafsnit: Om Valgkredse, Valgbestyrelser og Valglister.

§ 93. Om Valgkredse og Valgbestyrelser.

57—58.

§ 94. Om Valglisterne.

58—61.

Tredie Underafsnit: Om Fremgangsmaaden ved Valgene.

§ 95. Om Valgmandsvalgene.

61—63.

§ 96. Om Foretagelsen af selve Landsthingsvalget.

63—67.

Tredie Kapitel: On nogle almindeligere Forhold vedrørende saavel Folkethingets som Landstingets Dannelse.

§ 97. Om Valgenes Anordning.

67.

§ 98. Om Straffebestemmelser med Hensyn til Valgforholdene.

67—68.

§ 99. Om Omkostningerne ved Valgene.

68—69.

§ 100. Om Valgets Modtagelse.

69—70.

§ 101. Om Embedsmænds Valg.

70—71.

§ 102. Om Rigsdagsmandens Legitimation og Prøvelsen af Valgets Gyldighed.

71—75.

§ 103. Om Rigsdagsmandens Tiltrædelse af sine Funktioner og om hans senere Udelukkelse.

75—80.

§ 104. Om det Rigsdagsmændene tilkommende Vederlag.

80—81.

Tredie Afsnit: Om Rigsdagens Sammentræden og Funktionstid m. M.

§ 105. Om Forskjellen mellem ordentlige og overordentlige Rigsdagssamlinger.

81—85.

§ 106. Om Rigsdagens Sammentræden.

85—90.

§ 107. Om Rigsdagens Varighed.

90—94.

§ 108. Fortsættelse. Om Rigsdagens Udsættelse.

94—98.

§ 109. Om Rigsdagens Opløsning.

98—104.

Side.

Fjerde Afsnit: Om Rigsdagens Rettigheder.

§ 110. Om Rigsdagens Rettigheder i Almindelighed.

104—105.

Første Kapitel: Om de Rettigheder, der tilkomme Rigsdagen som saadan.

Første Underafsnit: Om Rigsdagens Deltagelse i den lovgivende Magt.

§ 111. .......

106.

§ 112. Om Rigsdagens Deltagelse i Beskatningen.

106—113.

Andet Underafsnit: Om Rigsdagens kontrollerende Myndighed.

A. Om Rigsdagens Virksomhed med Hensyn til Finantsloven.

§ 113. Historisk Indledning.

113—116.

§ 114. Finantslovens Indhold.

116—120.

§ 115. Finantslovens Behandling i formel Henseende.

121—125.

§ 116. Finantslovens Varighed.

125—127.

§ 117. Finantslovens Virkning.

128—132.

§ 118. Fortsættelse. Om Modtagelse af Indtægter og Afholdelse af Udgifter, som ikke have Hjemmel i Finantsloven.

132—151.

§ 119. Om Finantslovens Forhold til den øvrige Lovgivning.

151—161.

B. Om Rigsdagens Myndighed med Hensyn til extraordinaire finantsielle Dispositioner.

§ 120. .......

162—166.

C. Om Rigsdagens Virksomhed med Hensyn til Statsregnskabet.

§ 121. .......

166—171.

D. Om den Rigsdagen i Øvrigt tilkommende Kontrol med Regeringens Førelse.

§ 122. .......

171—172.

Tredie Underafsnit. Om Rigsdagens Ukrænkelighed.

§ 123. .......

172—175.

Andet Kapitel: Om de Rettigheder, der tilkomme begge Thing, hvert for sig.

§ 124. .......

175—180.

Tredie Kapitel: Om de særegne Rettigheder, der tilkomme Folkethinget eller Landsthinget.

§ 125. .......

180—181.

Side.

Fjerde Kapitel: Om de Rettigheder, der tilkomme den forenede Rigsdag.

§ 126. ......

181—182.

Femte Kapitel: Om de enkelte Rigsdagsmedlemmers Rettigheder.

§ 127. ......

182—185.

Femte Afsnit: Om Forretningsgangen ved Rigsdagen.

§ 128. Indledende Bemærkninger.

186—187.

§ 129. Om Thingenes Formænd, Viceformænd og Sekretairer.

187—188.

§ 130. Om Afdelinger og Udvalg.

188—190.

§ 131. Om de almindelige Møder.

190—193.

§ 132. Om Behandlingen af Lovforslag.

193—198.

§ 133. Om Behandlingen af andre Sager.

198—199.

§ 134. Om de forskjellige Maader, hvorpaa et Forslag eller en Sag kan bortfalde.

199—200.

§ 135. Om Forhandlingernes Slutning og Afslutning.

201.

§ 136. Om Afstemninger.

201—203.

§ 137. Om Rigsdagens lønnede Embedsmænd og Betjente m. M.

203—204.

Femte Afdeling: Om den dømmende Magt.

§ 137a. Om den dømmende Magts Stilling og dens Subjekt.

205—209.

§ 137b. Om de i Grundloven opstillede Hovedregler om den dømmende Magt.

209—215.

§ 138. Om Forholdet mellem den dømmende og den udøvende Magt.

215—227.

§ 139. Fortsættelse. Om Øvrighedens Uafhængighed indenfor sin egen Sphære.

227—230.

§ 140. Om Forholdet mellem den dømmende og den lovgivende Magt.

230—248.

§ 141. Om Rigsretten.

248—252.

Sjette Afdeling: Om Statens Forhold til Kirke og Religion.

Første Afsnit: Om dette Forholds Ordning for Grundloven 1849.

§ 142. Om Statens Forhold til de religieuse Samfund.

253—256.

§ 143. Om Dissenternes borgerlige og politiske Retsstilling.

256—258.

Side.

Andet Afsnit: Om Statens Forhold til Kirke og Religion efter den nugjældende Forfatning.

§ 144. Indledende Bemærkninger.

258—260.

Første Kapitel: Om Statens Forhold til de enkelte Trossamfund.

§ 145. Om Folkekirkens Retstilling.

260—267.

§ 146. Om de fra Folkekirken afvigende Trossamfunds Retsstilling.

268—276.

§ 147. Fortsættelse. Om Forskjellen mellem anerkjendte og ikke anerkjendte Trossamfund.

276—281.

Andet Kapitel: Om Statens Forhold til de enkelte Trosbekjendere.

§ 148. Om de borgerlige og politiske Rettigheders og Pligters Uafhængighed af Trosbekjendelsen.

281—288.

§ 149. Fortsættelse. Om Gjennemførelsen af den i Grundloven 1849 § 84 udtalte Grundsætning ved den senere Lovgivning.

288—295.

§ 150. Om Grundlovens § 77.

295—296.

Syvende Afdeling: Om det stateborgerlige Forhold.

Første Afsnit: Om Indfødsret.

§ 151. Indfødsrettens Begreb og Arter.

297.

§ 152. Indfødsrettens Stiftelse. A. I Henhold til Lovgivningens almindelige Regler.

298—306.

§ 153. Fortsættelse. B. Om Indfødsrettens Stiftelse ved Naturalisation.

306—310.

§ 154. Indfødsrettens Virkning.

310—314.

§ 155. Om Indfødsrettens Ophør.

315—316.

Andet Afsnit: Om det statsborgerlige Forhold i egentlig Forstand eller det undersaatlige Forhold.

§ 156. Begreberne Undersaat og Statsborger.

316—318.

§ 157 Det statsborgerlige Forholds Stiftelse.

318—322.

§ 158. Det statsborgerlige Forholds Ophør.

322—324.

§ 159. Om de til det statsborgerlige Forhold knyttede Rettigheder.

325—326.

§ 160. A. Om Statsborgerens Ret til at forblive i sit Forhold som saadan.

326—328.

§ 161. B. Om Borgernes Ret til at beskyttes mod vilkaarlige ingreb i deres individuelle Rettigheder.

328—335.

Side.

§ 162. C. Om Borgernes Ret til i visse Tilfælde at erholde positiv Understøttelse af det Offentlige.

335—337.

§ 163. D. Om Borgernes Bet til positivt at indvirke paa de offentllge Forhold.

337—339.

§ 164. Fortsættelse. Om Trykkefriheden.

339—343.

§ 165. Fortsættelse. Om det Omfang, i hvilket Trykkefriheden grundlovmæssig er tilsikkret Borgerne.

343—348.

§ 166. Fortsættelse. Om den almindelige Lovgivnings Ordning af Pressens Brug.

349—355.

§ 167. Fortsættelse Om Foreningsfriheden.

355—356.

§ 168. Fortsættelse. Om Forsamlingsfriheden.

356—361.

§ 169. Om de af det statsborgerlige Forhold følgende Pligter.

361—363.

Tredie Afsnit: Om Udjevningen af Standsforskjellen mellem Statsborgerne.

§ 170. .......

364—368.

§ 171. Fortsættelse. Om Ophævelsen af de til Adel, Titel og Bang knyttede Forrettigheder

368—372.

§ 172. Fortsættelse. Om Forbudet mod Oprettelse af Len, Stamhus og Fideikommisgodser.

372—374.


Tillæg.  Om Garantierne for Forfatningen.

374—375.

PD-icon.svg Dette værk er ikke beskyttet af ophavsret i Danmark, da ophavsmanden døde senest 31. december 1947. Det er ikke beskyttet efter amerikansk ophavsret, da det blev udgivet før 1. januar 1923.