Indeks:Carl Georg Holck - Den danske Statsforfatningsret - Anden Del.pdf

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Gå til: navigering, søg

Carl Georg Holck - Den danske Statsforfatningsret - Anden Del.pdf

Titel Den danske Statsforfatningsret, II
Forfatter Carl Georg Holck


År 1869
Forlag Den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel)
Sted Kiøbenhavn
Indscannede filer pdf
Status Mangler korrekturlæsning
Bindoversigt Indeks:Carl_Georg_Holck - Den danske Statsforfatningsret - Første Del.pdf
Sider

 I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378

INDHOLDSFORTEGNELSE

__________

Side.

Fjerde Afdeling: Om Rigsdagen.

Første Afsnit: Om Rigsdagen i Almindelighed.

§ 75. Om Rigsdagene Karakter som Folkerepræesentation

1—6.

§ 76. Om Tokommersystemets Gjennemførelse

6—8.

Andet Afsnit: Om Dannelsen af Rigsdagen.

Første Kapitel: On Dannelsen af Folketinget.

Første Underafsnit: Om Medlemmernes Antal og Funktionstid samt om Valgret og Valgbarhed til Folkethinget.

§ 77. Om Medlemmernes Antal

9.

§ 78. Betingelserne for Valgret til Folkethinget

9—12.

§ 79. Fortsættelse

12—25.

§ 80. Betingelserne tor Valgbarhed til Folkethinget

25—27.

§ 81. Om Medlemmernes Funktionstid

27.

Andet Underafsnit: Om Valgkredse, Valgbestyrelser og Valglister.

§ 82. Om Valgkredsene

28.

§ 83. Om Valgbeetyreleerne

28—29.

§ 84. Om Valglisterne

29—37.

Tredie Underafsnit: Om Fremgangsmaaden ved Valgene.

§ 85 .......

37—40.

Andet Kapitel: Om Dannelsen af Landsthinget.

§ 86. Indledende Bemærkninger

40—43.

Side.

Første Underafsnit: Om Medlemmernes Antal og Funktionstid samt om Valgret og Valgbarhed til Landsthinget.

§ 87. Om Medlemmernes Antal

43.

§ 88. Om Kongevalgene

43—48.

§ 89. Om Folkevalgene. A. Om Valgret og Valgbarhed til Landsthinget

48—50.

§ 90. Fortsættelse. B. Om Valgene i Kjøbenhavn

50—51.

§ 91. Fortsættelse. C. Om Valgene paa Landet og i Kjøbstæderne

51—55.

§ 92. Fortsættelse. D. Om Medlemmernes Funktionstid

56—57.

Andet Underafsnit: Om Valgkredse, Valgbestyrelser og Valglister.

§ 93. Om Valgkredse og Valgbestyreiser

57—58.

§ 94. Om Valglisterne

58—61.

Tredie Underafsnit: Om Fremgangsmaaden ved Valgene.

§ 95. Om Valgmandsvalgene

61—63.

§ 96. Om Foretagelsen af selve Landsthingsvalget

63—67.

Tredie Kapitel: On nogle almindeligere Forhold vedrørende saavel Folkethingets som Landstingets Dannelse.

§ 97. Om Valgenes Anordning

67.

§ 98. Om Straffebestemmelser med Hensyn til Valgforholdene

67—68.

§ 99. Om Omkostningerne ved Valgene

68—69.

§ 100. Om Valgets Modtagelse

69—70.

§ 101. Om Embedsmænds Valg

70—71.

§ 102. Om Rigsdagsmandens Legitimation og Prøvelsen af Valgets Gyldighed

71—75.

§ 103. Om Rigsdagsmandens Tiltrædelse af sine Funktioner og om hans senere Udelukkelse

75—80.

§ 104. Om det Rigsdagsmændene tilkommende Vederlag

80—81.

Tredie Afsnit: Om Rigsdagens Sammentræden og Funktionstid m. M.

§ 105. Om Forskjellen mellem ordentlige og overordentlige Rigsdagssamlinger

81—85.

§ 106. Om Rigsdagens Sammentræden

85—90.

§ 107. Om Rigsdagens Varighed

90—94.

§ 108. Fortsættelse. Om Rigsdagens Udsættelse

94—98.

§ 109. Om Rigsdagens Opløsning

98—104.

Side. Hende Afsnit: Om Rigsdagens Rettigheder.

110. Om Rigsdagens Rettigheder l Almindelighed .. . . . . . 104-106. laste Kapitel: 0- de Rettigheder, der tilkom-e Rigsdagen sent saadan. Første Underafsnlt: Om Rigsdagens Deltagelse

i den lovgivende Magt. 112. Om Rigsdagens Deltagelse i Beskatningen . . . . . . . . . . 106-113. Andet Unden-afsnit: Om Rigsdagens kontrollerende Myndighed.

A. Om Rigsdagens Virksomhed med Hensyn til Flnantsloven. 1113. Historisk lndlednlng..............................118-116. l114. Finantslovens lndhoid116-12O 115. Finantsiovens Behandling i formel Henseende .. . . . . 121-125. 1116 Finantslovens Varighed 125-127. lll'l. Finantslovens Virkning 128-132. 11& Fortsættelse. Om Modtagelse allndtægter og Afholdelse

af Udgifter, som ikke have Hjemmel i Finantsloven. 132-151. 119. Om Pinantslovens Forhold til den øvrige Lovgivning. 151-161.

B. Om Rigsdagens Myndighed med Hensyn til extraordinaire

finantsieiie Dispositioner.

0. Om Rigsdagens Virksomhed med Hensyn til Statsregnskabet. 1121. 166-171. D. Om den Rigsdagen i Øvrigt tilkommende Kontrol med Regeringens Førelse. l122. 171-172. Tredie Underalsnit. Om Rigsdagens Ukrænkelighed. l123. 172-175. Andet Kapitel: 0- de Rettigheder, der tilkomne begge Thing, hvert for sig.

Tredie Kapitel: Om de særegne Rettigheder, der tilkom-e Fslhethlnget eller Landsthiuet. Side. Fjerde laplel: 0- de Rettigheder, der tilkom-e den forenede …og. 1126. 181-182. Femte Kapitel: 0- de enkelte Biga… Femte Afsnit: Om Forretningegengen ved Rigsdagen. 128. Indledende Bemærkninger........ 186-187. 5 129. Om Thingenee Formænd, Vlceformænd og Sekretalrer. 187-188. 2130. Om Afdelinger og Udvalg 188-190 131. Om de almindelige Møder 190-193. 5 132. Om Behandlingen af Lovforslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193-198. 133. Om Behandlingen af andre Sager . . . . . . . . . . . . . . . . . 198-199. 134. Om de forskjellige Mander, hvorpaa et Forslag eller en Sag kan bortfalde......…….................. 199-200. 135. Om Forhandlingernee Slutning og Afslutning. . . . . . . 201. 136. Om Afstemninger...............................201-203. 137. Om Rigsdagens lønnede Embedsmænd og Betjente Femte Afdeling: Om den dømmende Magt. 137 a. Om den dømmende lagte Stilling og dens Subjekt . 205-209. 137 b. Om de ! Grundloven opstillede Hovedregler om den dømmende lagt209-215 138. Om Forholdet mellem den dømmende og den ud- øvende Magt215-227 139. Forteættelee. Om Øvrighedens Uafhængighed inden- for sin egen Sphære......…....................227-230. 140. Om Forholdet mellem den dømmende og den lov- givende blegt230-248 1141. Om Bigsretten.................................. 248-252. Sjette Afdeling: - Om Statens Forhold til Kirke og Religion. Første Afsnit: Om dette Forhold:: Ordning for Grund- loven 1840. 142. Om Statens Forhold til de religieuse Samfund . . . . ..253-266- 14.3- Om Dissenternee borgerlige og politiske Betsstllllng. 256-268 Side. Andet Abit: Om Stetene Forhold til Kirke og Religion efter den nugældende Forfatning. 1144. indledende Bemærkninger........................ 258-260. Faste Kapitel: 0- Sietees Forhold til de enkelte l'ressanfnnd. 1145. Om Folkekirkens Retsetiiiing 260-267. i 146. Om de fra Folkekirken afvigende Trossamfunds Bets- stilling 268-276 i 147. Fortsættelse. Om Forskjellen mellem enerkiendte og ikke enerkiendte Trossamfund . . . . . . . . . . . . . . . . . 276-281. Andet Kapitel: Ol Stolene Forhold til de enkelte hestene-dere. i 148. Om de borgerlige og politiske Bettigheders og Pligten Uafhængighed ef Trosbekiendelsen . . . . . . . . . . . . . . . . 281-288. l 149. Fortsættelse. Om Gjennemferelsen af den i Grund- loven 1849 Q 84 udtalte Grundsætning ved den senere Lovgivning.....................................288-295. 2150. Om Grundlovens & 77……..... ….295-296 Syvende Afdeling: Om det stateborgerlige Forhold. Første Afsnit: Om Indfoderet. llöl. lndfedsrettens Begreb og Arter 297. l 159… lndfedsrettens Stiftelse. A. l Henhold til Lovgiv- ningens almindelige Begier.......................298-306. l 153. Fortsættelse. B. Om lndfedsrettens Stiftelse ved Netnrelisstion 306-810 1154. lndfedsrettens Virkning..........................310-314. 1155» Om lndfedsrettens Ophør 316-316. Andet Afsnit: Om det eteteborgerlige Forhold i egentlig Forstand eller det undereeetlige

Side.

162. 6. Om Borgernes Ret til i visse Tilfælde at erholde positiv Understøttelse af det Offentlige .. . . . . . . . . .. 335-337.

163. D. Om Borgernes Bet tll positivt at indvirke paa de olientllge Forhold...............................337-339. 164. Fortsættelse. Om Trykkefriheden . . . . . . . . . . . . . . . . . 339-343.

165. Fortsættelse. Om det Omfang , i hvilket Trykkefri- heden grundlovmæssig er tilslkkret Borgerne . . . . .. 343-348.

166. Fortsættelse. Om den almindelige Lovgivnings Ord- ning af Pressens Brug...........................349-356. 167. Fortsættelse Om Foreningsfrlheden . . . . . . . . . . . . . . 355-356. 168. Fortsættelse. Om Forsamlingstriheden . . . . . . . . . . . . 356-361. 169. Om de af det stetsborgerlige Forhold følgende Pllgter. 361-363. Tredie Afsnit: Om Udjevningen af Standsforskjellen mellem

Statsborgerne.

171. Fortsættelse. Om Ophævelsen af de til Adel, Titel og Bang knyttede Forrettigheder . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368-372.

172. Fortsættelse. Om Forbudet mod Oprettelse af Len, Stamhus og Fideikommisgodser. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 372-374. Tillæg. Om Garantierne for Forfatningen. . . . . . . . . . . . . . . . 374-375.

PD-icon.svg Dette værk er ikke beskyttet af ophavsret i Danmark, da ophavsmanden døde senest 31. december 1946. Det er ikke beskyttet efter amerikansk ophavsret, da det blev udgivet før 1. januar 1923.