Kranførersagen: Vestre Landsrets kendelse af 16. maj 1944

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning


V.L.K. 16. Maj 1944
Kære IV 9771944
Anklagemyndigheden
mod
Tiltalte Julius Albert Andersen.
Grundloven. Strafferetspleje.
En Rigsdagsmand, mod hvem der var rejst Tiltale for paa offentlig Gade at have færdedes i saa beruset Tilstand, at han kunde være til Ulempe for andre, fandtes at være grebet paa fersk Gerning, jfr. Grundlovens § 56.

Esbjerg Købstads Rets Kendelse 26. April 1944.

Da Tiltalte Landstingsmand Julius Albert Andersen med Føje er sigtet for Overtrædelsen af P. V. § 1, jfr. Lov Nr. 219 af 1. Maj 1940 § 2, og da Tiltalte straks efter at have paakørt den Falcks Redningskorps tilhørende Kranvogn af Vognens Fører er kørt til Kommunens Sygehus i Esbjerg, hvor Politiet indfandt sig og foretog Afhøring, findes Tiltalte efter det under Sagen oplyste at være grebet paa fersk Gerning, og den af ham fremsatte Paastand om Sagens Afvisning i Medfør af Grundlovens § 56 kan derfor ikke tages til Følge. - - -*)

V. L. K. 16. Maj 1944.

- - - Idet det tiltrædes, at Tiltalte i Henhold til det i kendelsen passerede er anset som værende grebet paa fersk Gerning, vil Kendelsen være at stadfæste, og det bliver herefter ufornødent at komme ind paa det af Anklagemyndigheden om Rigsdagens Forhold anbragte.**)


*) Efter Sagens Oplysninger maate det antages, at Aarsagen til, at Kranvognens Chauffør bragte Tiltalte til Sygehuset, var den, at Tiltalte ved Paakørslen havde paadraget sig forskellige Læsioner, men at Chaufføren iøvrigt straks var klar over, at Tiltalte var beruset. Paa Sygehuset optraadte Tiltalte meget støjende og udæskende, og da hans Opførsel af de tilstedeværende Læger og Sygeplejerske blev opfattet som Udslag af Beruselse, blev Politiet tilkaldt. Politiet paabegyndte en Afhøring, der dog ikke gav noget større Resultat, og tillod senere, at Tiltalte i lejet Automobil tog til sit Hjem.
**) D. v. s. Spørgsmaalet, om Rigsdagen under de forhaandenværende Forhold overhovedet kunde anses for samlet. Om forstaaelsen af Grundlovens § 56 se i det hele Berlin, Statsforfatningsret I (1922) p. 400 ff.
Denne tekst er ikke beskyttet af ophavsret, da §9 i den danske lov om ophavsret siger, at love, administrative forskrifter, retsafgørelser og lignende offentlige aktstykker ikke er genstand for ophavsret. Dette gælder ikke for værker, der fremtræder som selvstændige bidrag til offentlige aktstykker, og dermed generelt ikke for for eksempel illustrationer.