Lov Nr. 294 af 30. Septbr. om Nedsætt. af en Rigsdagskommission ang. de vestindiske Øer.

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Lov

om

Nedsættelse af en Rigsdagskommission og Afholdelse af en Folkeafstemning angaaende Konventionen mellem Danmark og de amerikanske Forenede Stater om Overdragelse til de nævnte Stater af Øerne St. Thomas, St. Jan og St. Croix i Vestindien.*)

Vi Christian den Tiende, af Guds Naade Konge til Danmark, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg,

Gøre vitterligt: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende Lov:


§ 1.

              Der nedsættes en Rigsdagskommission, bestaaende af 30 Medlemmer, 15 valgte af hvert Ting. Kommissionen foretager en Undersøgelse og Overvejelse af Spørgsmaalet om Godkendelse af Konventionen med de amerikanske Forenede Stater angaaende Overdragelsen til de nævnte Stater af Øerne St. Thomas, St. Jan og St. Croix i Vestindien samt af de Forhold, der har ført til denne Konvention. Saafremt Kommissionen eller dens Flertal maatte komme til det Resultat, at Øerne bør bevares for Danmark, bliver det i Kommissionen at overveje, hvilke Foranstaltninger der bør foretages til Ordning af deres Forhold.
              Kommissionen skal have endt sit Arbejde og afgivet Betænkning senest 6 Uger efter Dagen for dens Nedsættelse.

§ 2.

              Der tillægges Kommissionen Ret til saavel af offentlige Myndigheder som af private Borgere at fordre Oplysninger meddelt mundtlig eller skriftlig og til om fornødent at foretage Afhøringer i retslige Former. Indkaldelse til personligt Møde for Kommissionen sker med et af denne fastsat Varsel.

§ 3.

              Kommissionens Betænkning — Eller efter omstændighederne et af Kommissionen udarbejdet Uddrag af denne, der skal være saaledes affattet, at det indeholder en Fremstilling af de forskellige Synspunkter, som maatte gøre sig gældende indenfor Kommissionen med Hensyn til Øernes Overdragelse — offentliggøres ved Indenrigsministeriets Foranstaltning, hvorhos det fornødne Antal deraf sendes samtlige Kommunalbestyrelser i Landet, der skal være pligtige til paa den mest hensigtsmæssige Maade at uddele Betænkningen eller Uddraget til Vælgerne.

§ 4.

              Tidligst 14 Dage efter, at Kommissionens Betænkning er offentliggjort, forelægges den imellem den danske og den amerikanske Regering afsluttede Konvention til en Folkeafstemning, i hvilken alle, der er optagne paa de i Henholdd til Lov Nr. 142 af 10. Maj 1915 § 114 udarbejdede Valglister til Folketinget, er berettigede til Deltagelse, naar de paa den Dag, Afstemningen finder Sted, har fyldt deres 29de Aar. Afstemningen foregaar i Kommunerne under Iagttagelse af de Regler, der er givne for Ja- og Nej-Afstemning i Lov Nr. 16 af 7 Februar 1901 §§ 38 og flg.
              Dag og Tid for Folkeafstemningen bekendtgøres paa den i samme Lov fastsatte Maade.

§ 5.

              Efter at Folkeafstemningen har fundet Sted, forelægger Regeringen Forslag til Konventionens Godkendelse for Rigsdagen til dennes frie Afgørelse, medmindre mindst Halvdelen af de stemmende Vælgere har stemt imod Overdragelsen, i hvilket Tilfælde Regeringen meddeler de amerikanske Forenede Stater, at Konventionen ikke kan ratificeres.

§ 6.

              Denne Lov træder i Kraft straks.

              Hvorefter alle vedkommende sig have at rette.

Givet paa Amalienborg, den 30de September 1916.

Under Vor Kongelige Haand og Segl.

Christian R.

(L. S.)
______
Zahle.

*) Udfærdiget gennem Konsejlspræsidiet. Se Rigsdagstidenden for 1915—16: Landst. Tid. Sp. 1941, 1944, 1962, 1975, 1977, 1982; Folket. Tid. Sp. 5586, 5589, 5594, 5595, 5601; Till. A. Sp. 4799; Till. B. Sp. 3147, 3201, 3267; Till. C. Sp. 2667, 2669, 2673, 2675, 2677.
Denne tekst er ikke beskyttet af ophavsret, da §9 i den danske lov om ophavsret siger, at love, administrative forskrifter, retsafgørelser og lignende offentlige aktstykker ikke er genstand for ophavsret. Dette gælder ikke for værker, der fremtræder som selvstændige bidrag til offentlige aktstykker, og dermed generelt ikke for for eksempel illustrationer.