Luthers Reformatoriske Skrifter i Udvalg

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning

P. G. Philipsens Forlag Kjøbenhavn


Luthers Reformatoriske Skrifter i Udvalg.pdf Luthers Reformatoriske Skrifter i Udvalg.pdf/5 Titelblad-Indhold

Dette værk er ikke beskyttet af ophavsret i Danmark, da ophavsmanden døde senest 31. december 1952. Det er ikke beskyttet efter amerikansk ophavsret, da det blev udgivet før 1. januar 1928.

Luthers reformatoriske Skrifter

Kjøbenhavn. P. G. Philipsens Forlag. 1883.

Luthers

Reformatoriske Skrifter

i Udvalg.
Oversat af Adjunkt J. Kaper.


Med historiske Indledninger af


Dr. Fredrik Nielsen,
Professor ved Kjøbenhavns Universitet.


Kjøbenhavn.

P. G. Philipsens Forlag.

Trykt hos Nielsen & Lydiche.

1883.

Forord.


Det Udvalg af Luthers reformatoriske Skrifter, som her fremlægges, er foretaget med det Formaal for Øje, at give læge Kristne i Danmark og Norge et fyldigt Ind­tryk af Luthers rige Forfattervirksomhed. Det ligger i Sa­gens Natur, at hvor et saadant Formaal tilstræbtes, maatte en Del af vor Reformators Skrifter paa Forhaand være udelukkede fra at komme med. Nogle af hans betydeligste reformatoriske Arbejder, som Bogen om det babylonske Fan­genskab, vilde ikke kunne gjøre Regning paa fuld Forstaaelse udenfor Theologernes snævrere Kreds; andre — og det gjælder navnlig hans Fortolkningsarbejder — have en saadan Størrelse, at de allerede af den Grund maatte holdes ude; atter andre, som Skriftet "om Krig mod Tyrkerne", der har saa meget at sige med Hensyn til Reformationens Opfattelse af Staten og dens Opgave, kunde ikke tages med, fordi deres Betydning for Læsere uden mange Forudsætninger ikke staar i Forhold til deres Omfang. Og hvis Udvalget ikke skulde forfejle sin Hensigt, maatte Arketallet holdes indenfor rimelige Grænser.

Det er mit Haab, at dette Udvalg vil være i Stand til at give kristne Lægfolk Lejlighed til at vinde et nogen­lunde omfattende Kjendskab til Luthers reformatoriske Grund­tanker og til at faa et Indtryk af hans Betydning paa Sam­fundslivets forskjellige Omraader. Der er faa Bøger, der i den Grad fortjene at blive ogsaa vort Folks Eje, som Luthers Strids- og Freds-Skrifter; og netop i denne gjærende Tid, da saa mange af Reformationstidens Modsætninger paa ny træde frem, vil en Fordybelse i Luthers Skrifter i særlig Grad kunne virke baade til Oplysning og Opbyggelse. Det Folk, blandt hvilket Luther fødtes, vil fejre hans jubeldag ved en ny Pragtudgave af hans Skrifter og ved at rejse ham forskjellige Mindesmærker. Denne beskedne Samling skal være et lille Udtryk for, at Luthers Jubeldag ogsaa her i Danmark er bleven imødeset med Glæde og Tak.

For Udvalget, for Indledningerne og for de allerfleste Anmærkninger bærer jeg alene Ansvaret; for Oversættelsen er Hr. Adjunkt Kaper alene ansvarlig. Vi skylde begge at udtale vor Tak til Hr. Biblioteksassistent Weecke, der har vist os den Velvilje, at sammenligne Aftrykket af Peder Palladius' Oversættelse af den lille Katekisme med Originalen paa det store kongelige Bibliothek.


Kjøbenhavn i Oktober 1883.


Fredrik Nielsen.
Indhold.


1. De 95 Theses 1—13.
2. Sermon om Aflad og Naade 14—19.
3. To Breve fra 1518 20—28.
4. Sermon om Bodens Sakrament 29—43.
5. Sermon om Beredelse til Døden 44—63.
6. Sermon om Daabens Sakrament 64—79.
7. Sermon om Nadverens Sakrament 80—104.
8. Sermon om Bandet 105—126.
9. Om Skriftemaalet 127—148.
10. Om Pavedømmet i Rom 149—207.
11. Til den kristelige Adel 208—302.
12. Sermon om gode Gjerninger 303—407.
13. Om et Kristenmenneskes Frihed 408—437.
14. Mod Antikristens Bulle 438—458.
15. Kort Undervisning om Evangelierne 459—467.
16. Fortale til Romerbrevet 468—486.
17. Fortale til Bogen om Klosterløfterne 487—495.
18. Om Gudstjenestens Ordning i Menigheden 496—501.
19. Om Lydighed imod den verdslige Øvrighed 502—550.
20. Ordning af Fattigvæsenet i Leisnig 551—559.
21. Om Oprettelsen af kristelige Skoler 560—591.
22. Formaning til Fred paa Bøndernes tolv Artikler 592—622.
23. Imod de røverske og morderske Bønder 623—631.
24. Sendebrev til Kaspar Müller 632—658.
25. Sermon om Kristi Legems og Blods Sakramente 659—690.
26. Den tyske Messe 691—709.
27. Den lille Katekisme 710—743.
28. Vor Gud Han er saa fast en Borg 744—745.
29. Om Nøglemagten 746—804.
30. Enfoldig Anvisning til Bøn 805—828.

Det tyske faksimilerede Titelblad indsættes S. 208, det danske S. 710.