Placat angaaende Gotgiørelse af den Kongel. Cassa for gamle Mynter og andet af nogen Rarhed

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Placat

Angaaende
Gotgiørelse af den Kongel.
Cassa for gamle Mynter og
andet af nogen Rarhed, som udi
Danmark og Norge maatte findes og til
Rente-Cammeret indsendes.

Fredensborg-Slot, den 7de Augusti Anno 1752.
Kjøbenhavn,

Trykt hos Directeuren over Hans Kongl. Majests. og Univ.
Bogtrykkerie Johan Jørgen Høpffner

Vi Friderich den Femte, af Guds Naade, Konge til Danmark og Norge, de Venders og Gothers, Hertug udi Slesvig, Holsten, Stormarn og Ditmersken, Greve udi Oldenborg og Delmenhorst. Giøre alle vitterligt, at i hvorvel alt hvad som udi Vort Rige Danmark findes at være needgravet eller forborget udi Jord, Skov, Mark, Huus eller anden Steds, være sig enten Guld, Sølv, Metal og anden Skat, som ingen sig vedkiender, er, som Dannefæ, efter Danske Lovs 5te Bogs 9de Cap. 3die Art. saavelsom den derom under 22de Martii 1737, Allernaadigst udgivne Forordning, Os alleene tilhørende, med mindre nogen dermed, ved særdeeles Kongel. Benaadning, maatte være forleenet; Og Os ligeleedes efter Norske Lovs 5te Bogs 9de Cap. 3die, 4de, 5te og 6te Art., af hvad Penge eller andet Gods, som udi Jorden befindes, en Andeel er forbeholden; saa have Vi dog af Høy-Kongel. Naade, og til Opmuntring for Vore kiære og troe Undersaatter, som noget saadant opdage, Allernaadigst for got befunden at bevilge, ligesom Vi det og hermed, til alle og enhvers Efterretning Allernaadigst bekiendtgiøre: At hvo som maatte finde gamle Mynter og andet, som, formedelst dets Ælde eller særdeeles Beskaffenhed, af nogen Rarhed kand ansees, skal, imod at samme til Vores Rente-Cammer behørigen indsendes, derfor af Vores Cassa nyde, efter dets Værd, fuldkommen Betaling. I det øvrige forbliver det ved Lovene og forbemelte Forordning, og hvis nogen understaaer sig, det som findes, være sig enten hvad foran melt er, eller andet, som Os i alt eller tildeels tilfalder, at fordølge, skal de derfor være tilbørlig Straf undergiven. Hvorefter de Vedkommende sig allerunderdanigst have at rette. Thi byde og befale Vi hermed Vores Vice-Stadtholder udi Vort Rige Norge, samt Vore Grever, Stiftbefalingsmænd, Friherrer, Amtmænd, Landsdommere, Laugmænd, Præsidenter, Borgemestere og Raadmænd, Fogder og alle andre, som denne Vores Placat, under Vort Cammer-Segl tilskikket vorder, at de den paa alle behørige Stæder, straxen lade læse og forkynde. Givet paa Vort Slot Fredensborg den 7de Augusti Anno 1752.

Under Vores Kongel. Haand og Seigl. Friderich R.