Side:Almindelig Handelsvidenskab.djvu/258

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er ikke blevet korrekturlæst

Franskmændene i 1814 bortførte dens Beholdning (ca. 7£ Mill. Mk. Banco), hvilket Tab dog nogle Aar senere tildeels erstattedes af den franske Regjering. Banken har sin egen Valuta, den fingerede Bancomark. Enhver »Grossbiirger« kan blive Interessent i Banken ved enten at deponere Selv af mindst Jfåg Fiinhed og til en Værdi af 100 Bancomark, eller ved at lade sig et lignende Beløb tilskrive fra en anden Interessents Conto. Banken beregner 1 Mark flint Sølv til 27 Bcomk. og 12 Sk. og erholder for sin Uleilighed 1^. Enhver der har indsat Noget i Banken, kan naarsomhelst tage det ud eller lade det overføre til en anden Conto, i hvilket Øiemed han indleverer i Banken en behørig udfyldt Blanket, som dog maa afleveres ved en Person, der dertil har Fuldmagt, og er kjendt som saadan af Bankens Personale. Banken gjør ingensomhelst Forretninger, naar undtages, at den laaner paa enkelte Slags Sølv- og Guldpenge, paa Guldbarrer af f^Jb Fiinhed og endelig paa Kobber. Om Bankens Beholdninger havdes tidligere ingen Oplysninger, og Alt, hvad der angik disse, blev holdt hemmeligt, indtil det i 1865 bestemtes, at dens Status skulde offentligjøres een Gang om Ugen. Det har da viist sig at Bankens Beholdning varierer mellem 10 og 20 MM. Mark. — Foruden denne Bank bestaae i Hamborg »Norddeutsche Bank« og »Vereins Bank«, som begge oprettedes i 1856, hver med en Actiecapital af 20 Millioner Mark. Norddeutsche Bank er en Disconto-, Deposito-, Laaneog Seddelbank. Summen af de i Omløb værende Sedler maa ingensinde overstige Bankens Actiecapital og i det Mindste Halvdelen af deres Paalydende maa være tilstede i Banken i møntet eller umøntet Metal, den anden Halvdeel i Vexler. Den giver derhos Blancocredit, som dog ingensinde tør overstige £ af den indbetalte Actie-Capital, som nu er 20 Mill. Mk. Seddeludgivelsen synes ikke hidtil-at være bleven benyttet. — Vereins Bank driver