Side:Almindelig Handelsvidenskab.djvu/7

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er valideret

Reglen den almindelige Velstand være. Denne Velstand, der nærmest bestaaer i en tilstrækkelig Tilstedeværelse af Livets materielle Goder, er en Grundbetingelse for høiere aandelig Udvikling. Derfor see vi Kunst og Videnskab blomstre yppigst der, hvor det materielle Velvære er meest almindeligt, ligesom paa den anden Side Sædernes Forædling ikke er mulig der, hvor Fleerheden stadigt maa kæmpe for det allernødtørftigste Udkomme.

Medens Arbeidsdelingen paa Grund af det større Udbytte, som ved Hjælp deraf tilveiebringes, letter Adgangen til almindeligt Velvære, gjør den tillige Menneskene saameget mere afhængige af hverandre indbyrdes og opfordrer dem stærkt til at slutte sig sammen, hvilket atter er en Betingelse for saavel aandelig som materiel Udvikling. Idet den Enkelte herigjennem lærer at indsee sin forholdsvise Afmagt og Nødvendigheden af Andres Hjælp, tilveiebringes en Følelse af Velvillie og en fornuftig Vurdering saavel af egne som af Andres Kræfter og disses Betydning for Samfundet i sin Heelhed, hvilket mægtigt bidrager til at fremkalde den Broderlighedens og Lighedens Aand, som mere og mere bliver vor Tids Særkjende.

Den Tid, da man foragtede Arbeidet og lod det udføre af Slaver og Trælle, ligger nu langt bag os, og hine Tilstande, hvor de Mange maatte trælle og slæbe for den Enkelte, ønsker næppe Nogen mere tilbage. Hvad vilde hine Tiders pragtfulde Mindesmærker, hvoraf saamange reistes under Slavens Suk og de ringere Folkeklassers Udsugelser, veie mod dem, som Nutiden reiser sig? Vore tusinde Mile af Jernbaner, vore prægtige Broer, vore Havne og Canaler, vore Telegrapher, vore mange nyttige offentlige Bygninger, vil ikke alt dette være Efterverdenen en kosteligere Arv og fortælle om den Kraft, der ligger i den frie Mands Arbeide.