Side:Carl Georg Holck - Den danske Statsforfatningsret - Anden Del.pdf/109

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er ikke blevet korrekturlæst

101

En Undtagelse finder dog Sted med Hensyn til de kongevalgte Medlemmer af Landsthinget, s. Grl. § 39, 1. midl. Bestemm. Tillige bevirker Landsthingets Opløsning, at de af dette Thing valgte Medlemmer af Rigsretten miste deres Sæde i denne Ret, medmindre Opløsningen først finder Sted, efterat der er reist Sag for Rigsretten, i hvilket Tilfælde de Paagiældende beholde deres Sæde i Rigsretten for denne Sags Vedkommende, s. Grl. § 68, jfr. den afvigende Regel i Rigsretslov 3. Marts 1852 § 6. Fremdeles medfører Opløsningen, forsaavidt Rigsdagen er samlet, at dens Forhandlinger ophøre, og at derhos, ligesom ved Rigsdagens Slutning, alt det Forhandlede taber sin Betydning og maa begyndes forfra i den nye Samling.

Eiendommelige Vanskeligheder frembyder Forholdet mellem den efter Opløsningen sammentrædende Rigsdagssamling og den tidligere Samling. Da efter det nys Bemærkede ved Opløsningen alt det i den tidligere Samling Forhandlede, forsaavidt det ikke har ført til et endeligt Resultat, bliver ugyldigt og maa begyndes forfra, og da der ved Rigsdagens nye Sammentræden maa finde en ny Konstituering Sted, kunde Meget tale for at betragte den nye Samling som aldeles selvstændig og uafhængig af den tidligere, hvilket navnlig vilde have til Følge, at den nye Samling altid maatte betragtes som overordentlig, idet efter det tidligere Bemærkede kun en ordentlig Rigsdag kan samles i et Aar. Denne Betragtning kan imidlertid, i alt Fald i denne Almindelighed, ikke billiges. Forsaavidt kun det ene Thing er opløst, er det klart, at den nye Samling i det Væsentlige maa betragtes som en Fortsættelse af den tidligere, s. nedenfor, og det Samme gælder, naar hele den ordentlige Rigsdag opløses inden Udløbet af de i Grl. § 19 omhandlede to Maaneder, idet den nye Samling i saa Fald i Kraft af den ældres Ret maa kunne gjøre Krav paa den resterende Tid af de to Maaneder, s. dog ovenfor Nr. 3. Opløses hele Rigsdagen efter Udløbet af de to Maaneder, eller er det en overordentlig Samling, som opløses, maa