Side:Carl Georg Holck - Den danske Statsforfatningsret - Anden Del.pdf/115

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er ikke blevet korrekturlæst

107

hvad enten den bestaaet i Penge eller Naturalpræstationer, s. Lov om Indkvartering 4. Juli 1850, Lov om Hesteudredning 16. Marts 1851, hvad enten den er personlig eller reel, vedvarende eller midlertidig, s. Love om Krigsskat 15. Mai 1850, 27. Jan. 1851, 21. Marts 1864, Lov om Indkomstskat 25. Juli 1867. Fremdeles kunne personlige Byrder kun paalægges eller forandres ved Lov, s. Grl. § 90, Værnepligtslov 2. Marts 1861, Lov om Snekastning 30. Dec. 1858, jfr. Adn. 28. Mai 1831 § 4. Ligeledes maae Sportler og Gebyrer fastsættes ved Lov, ikke blot, hvor den Private er nødsaget til at benytte Embedsmandens Medvirkning, men uden Tvivl ogsaa, hvor det beroer paa den Private, om han vil lade Forretningen foretage eller ikke, naar han dog i første Fald er forpligtet til at lade den udføre ved Embedsmanden, hvorimod Lov ikke kan antages for nødvendig, naar Embedsmandens Benyttelse er aldeles frivillig, s. Lov om Nedsættelse af Gebyrer 8. Marts 1856, Lov om Brandforsikkring 4. Marts 1857 § 19, Lov om Sportler paa Færøerne 29. Dec. 1857, Bygningslov 30. Dec. 1858 § 35, Lov om Konsulatgebyrer 1. Febr. 1867, Skr. 27. Dec. 1858, jfr. dog Skr. 27. Marts 1858. Om Sportler eller andre Afgifter umiddelbart indflyde i Statskassen, s. Lønningslov 19. Febr. 1861, eller anvendes til Lønning af Embedsmænd, s. Rgl. 22. Marts 1814, giør ingen Forskiel i saa Henseende. Taxter kunne derimod i Almindelighed fastsættes ad administrativ Vei, f. Ex. Belgiendtgj. 14. Apr. 1860, Skr. 19. Mai 1857, s. nærmere Scheel: Privatrettens alm. Del I. 73-74. Forsaavidt den Private imidlertid er forpligtet til at benytte de Paagjældendes Bistand, saasom hvor Lodstvang foreskrives, maa denne Forpligtelse hjemles ved Lov, s. Lov 24. Apr. 1850, 17. Dec. 1851, 8. Dec. 1859. Endelig maae ogsaa Undtagelser og Befrielser fra de bestaaende Skattelove, hvad enten de have en almindeligere Karakter eller kun angaae Enkelte, fastsættes ved Lov, forsaavidt de ikke have Hjemmel i Regeringens grundlovmæssige Bevillingsret, s.