Side:Carl Georg Holck - Den danske Statsforfatningsret - Anden Del.pdf/117

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er ikke blevet korrekturlæst

109

til Forskjellen mellem Statsbeskatningen og den kommunale Beskatning. Ved hin paalægges der i Almindelighed den beskattede Gjenstand eller Person et bestemt Pengebeløb, som ikke kan overskrides eller nedsættes. En Afvigelse herfra er dog skeet ved Krigsskatlov 21. Marts 1864 og Lov om en overordentlig Skat 25. Juli 1867, men ved disse Love er Skatten lagt paa Kommunerne, s. Lov 1864 §§ 27-41, Lov 1867 § l, og bliver indenfor disses Omraade atter at fordele paa de Skattepligtige. Den Afvigelse, der efter Fdn. 29. Sept. 1841 § l7c og d fandt Sted med Hensyn til Veiskatten, hvis Størrelse blot var begrændset ved et vist Maximum og i Øvrigt overlodes til Bestemmelse ved Finantsloven efter Hensyn til de Udgifter, som derved skulde bestrides, er bortfalden ved Lov 21. Juni 1867 § 16. Derimod stiller Forholdet sig anderledes med Hensyn til Kommuneskatterne, idet Kommunernes Udgifter ikke blot kunne variere betydeligt efter de faktiske Forhold, af hvilke de ere afhængige, men derhos for en stor Del ere af den Beskaffenhed, at Kommunerne ved Lovgivningen ere forpligtede til at sørge for deres Afholdelse, s. Kommunallove 4. Marts 1857 § 4, 23. Jan. 1862 § 2, 6. Juli 1867 §§ 47, 51, hvoraf atter følger, at de Indtægter, som skulle tilveiebringes, navnlig ved Beskatning, kunne være af forskjellig Størrelse. Skjøndt nu den senere Lovgivning, s. Skattelove 19. Febr. 1861 § 1, 11. Febr. 1863 § 11, har søgt saa vidt muligt at fixere de paa de faste Eiendomme hvilende Kommuneafgifter., er det en naturlig Følge af de antydede Forhold, at en stor Del af Kommuneskatterne ikke ere fastsatte med noget bestemt Beløb, men at faste Regler kun ere givne med Hensyn til den Maalestok, hvorefter Skatten svares, den saakaldte Ligningsbasis, og det Forhold, hvorefter Skatten fordeles paa de forskjellige Ligningsbaser, hvorimod Størrelsen af den Sum, som hvert Aar bliver at udrede, afhænger af Udgifternes Beløb og i Henhold til Kommunens Budget bestemmes ved de aarlige Ligninger. Dog foreskriver Staten undertiden ved Lov et Maximum, som den paalignede Skat