Side:Carl Georg Holck - Den danske Statsforfatningsret - Anden Del.pdf/13

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er ikke blevet korrekturlæst

5

bemærkes, at det ved Bestemmelsen i Grl. § 40, jfr. Valglov 12. Juli 1867 §§ 82—84, er sørget for, at ogsaa Minoriteterne faae Adgang til at repræsenteres, maa Forholdet dog ingenlunde opfattes paa den Maade, at nogle af de Deputerede skulde betragtes som særlige Repræsentanter for Kjøbstæderne eller de Høistbeskattede. Urigtigheden af denne Opfattelse fremgaaer allerede deraf, at Valget af Landsthingsmænd foretages af samtlige Valgmænd og Høistbeskattede i hver Landsthingskreds i Forening, s. Grl. §§ 36, 37. Efter det Anførte kan der endnu mindre være Tale om, at Nogen ifølge Fødsel, s. Kundgj. 28. Jan. 1852, Eiendomsbesiddelse, s. Fdn. 11. Juni 1854 § 9 Nr. 1, eller Embedsstilling uden Valg skulde indtræde som Medlem af Rigsdagen.

Det kan endelig bemærkes, at Rigsdagsmedlemmerne ikke repræsentere de enkelte Distrikter, for hvilke de ere valgte, men hele Folket. Distriktsinddelingen er kun valgt af praktiske Hensyn, og skjøndt det er naturligt, at Rigsdagsmanden paaseer, at hans Distrikts særegne, berettigede Interesser ikke krænkes, er dette dog noget mindre Væsentligt, og Grundloven har ikke engang, saaledes som Fdn. 15. Mai 1834 § 68, 3. M., paalagt ham at forelægge de fra Distriktets Beboere fremkommende Andragender og Besværinger, s. Grl. § 63. I Overenstemmelse hermed fastsætter ogsaa Grl. § 56, at Rigsdagsmændene kun ere bundne ved deres Overbevisning og ikke ved nogen Forskrift fra deres Vælgere, jfr. Fdn. 15. Mai 1834 § 68, 2. M.

2. Paa den anden Side repræsenterer Rigsdagen hele Folket. Ved Valgene til Folkethinget fordres der aldeles ikke nogen Paavisning af en vis Indtægt, Skatteydelse, Formue eller Grundeiendomsbesiddelse, men Valgretten er kun bundet til personlige Betingelser, og Formuen kommer kun for saa vidt i Betragtning, som en vitterlig Uvederhæftighed eller Uselvstændighed er tilstede, s. Grl. § 30. Medens den samme Regel efter Grl. 1849 gjaldt med Hensyn til Landsthingsvalgene, hvor Reglerne om Valgretten