Side:Carl Georg Holck - Den danske Statsforfatningsret - Anden Del.pdf/221

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er ikke blevet korrekturlæst

213

Auktionsjurisdiktion, som tilkom Vemmetofte og Vallø Klostre, ved Resol. 22. Mai 1853 og 12. Jan. 1866[1]). Da saaledes Øiemedet med Grl. 1849 § 75 var opnaaet, fandtes der ingen Anledning til at optage dem i Grl. 1866. Imidlertid har dens Udeladelse den retlige Betydning, at det ikke nu, saaledes som tidligere, kan ansees for stridende mod Grundloven at forbinde dømmende Myndighed med Besiddelsen af faste Eiendomme, Noget, hvorom der dog kke let vil blive Spørsmaal.

3. Ifølge Grl. § 71, s. Grl. 1849 § 76, bliver Retspleien at adskille fra Forvaltningen efter de Regler, der fastsættes ved Lov. Denne Regel staaer i nøie Sammenhæng med de i Grl. §§ 72, 73, jfr. ogsaa § 2, udtalte Grundsætninger, idet man af den Dommer, der tillige har administrative Forretninger og i denne Egenskab er Regeringen underordnet, ikke kan vente den Uafhængighedsaand, som bør findes hos Dommere, ligesom paa den anden Side Regeringen vanskeligere kan indrømme en saadan Embedsmand den selvstændige og uafhængige Stilling, som skal gives Dommere, s. Grl. 3. midl. Best., smh. med Grl. § 73. Det tilkommer Lovgivningsmagten at bestemme, paa hvilken Maade og i hvilket Omfang Adskillelsen skal iværksættes, og der er herved givet Leilighed til at foretage de Lempelser, som dels paa Grund af visse Forretningers blandede Natur, dels paa Grund af lokale eller andre særegne Forhold kunne være nødvendige, s. Rigsdagstidende 1848-49 Sp. 2459-60, 2463-65, 3330-32.

4. Grl. § 74, 1. M., s. Grl. 1849 § 79, bestemmer, at Offentlighed og Mundtlighed skal saa snart og saa vidt, som muligt, gjennemføres ved hele Retspleien. Som enkelte Love, ved hvilke denne Grundsætning er gjennemført, kunne nævnes Rigsretslov 3. Marts 1852, Lov om Sø- og Handels-

  1. See D. T. 1866. 519-21. En Lov antoges ikke for nødvendig, da i begge Tilfælde Klostrets Kurator paa dets Vegne samtykkede i Ophævelsen.