Side:Carl Georg Holck - Den danske Statsforfatningsret - Anden Del.pdf/230

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er ikke blevet korrekturlæst

222

ikke denne bestemte Øvrighed, saasom naar en Amtmand har meddelt en Kongen forbeholdt Bevilling. Tvivlsommere er det Tilfælde, hvor den omspurgte Myndighed vel tilkommer Administrationen og særlig den bestemte Øvrighed, som in casu har handlet, men hvor den er knyttet til visse formelle eller materielle Betingelser. Forsaavidt der er foreskrevet en vis formel Fremgangsmaade, som Øvrigheden skal iagttage forinden eller i Forbindelse med sin Handling, vil en saadan Forskrift i Reglen kun have en instruktorisk Natur, saa at dens Tilsidesættelse kun paadrager Øvrigheden Ansvar ligeoverfor den overordnede Øvrighed, men ikke bevirker, at den maa siges at være udenfor sin Myndigheds Grændser; men det Modsatte kan dog ogsaa være Tilfældet, s. Lov 3. Marts 1860 § 2 om Formerne for Udstedelsen af Politilhold, Lov om Kjøbenhavns Politi 11. Febr. 1863 §§ 11, 12 om Betingelserne for Magts Anvendelse, o. s. v. Forsaavidt de foreskrevne Betingelser ere af materiel Natur, maa det i ethvert Tilfælde undersøges, om det kan antages for Lovgivernes Mening at ville overlade Spørgsmaalet om deres Tilstedeværelse til Afgjørelse ved Øvrighedens Skjøn eller at lade dette Spørgsmaal være Gjenstand for en Bevisførelse og Paakjendelse ved Retten, i hvilken Henseende den tilføiede Betingelses Beskaffenhed vil være af væsentlig Betydning. Saaledes maae Domstolene kunne undersøge, om de Fordringer, der ved Overøvrighedens Resolution autoriseres til Inddrivelse ved Udpantning, have den efter Lovgivningen dertil fornødne Beskaffenhed, Alder, o. s. v., hvorimod det hører under Øvrighedens endelige Afgjørelse, om de efter Loven fornødne Betingelser for en Persons Umyndiggjørelse ere tilstede, om Enkens Forstandighed og Huslighed efter Fdn. 21. Mai 1845 § 18 er tilstrækkelig godtgjort, o. s. v.

Øvrigheden kan endelig overskride sin Kompetence ved at negte at foretage en Handling, som en Privat er berettiget til at fordre foretaget, f. Ex. Udstedelsen af en Attest eller Foretagelsen af en Expedition, efterat Ved-