Side:Carl Georg Holck - Den danske Statsforfatningsret - Anden Del.pdf/35

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er ikke blevet korrekturlæst

27

tragtning, s. Grl. § 79, s. derimod Fdn. 15. Mai 1834 § 4 Nr. 2, 15. Febr. 1854 § 20, 11. Juni 1854 § 20, og ei heller er der Noget til Hinder for, at Ministre kunne vælges, s. Grl. § 59. 2. M., jfr. derimod Fdn. 15. Mai 1834 § 4.

Som en Bestemmelse, der faktisk har en ikke uvæsentlig Betydning med Hensyn til Valgbarheden, ikke nævnes Forskriften i Grl. § 33, jfr. Valglovens § 99, om, at Folkethingets Medlemmer erholde et Vederlag for hver Dag, Rigsdagen er samlet.

§ 81. Om Medlemmernes Funktionstid.

Medlemmerne af Folkethinget vælges ifølge Grl. § 33 paa tre Aar. Ligesom imidlertid denne Termin for samtlige Medlemmers Vedkommende kan blive forkortet derved, at Kongen i Henhold til Grl. § 22 opløser Folkethinget, kan en Afkortning ogsaa finde Sted for det enkelte Medlems Vedkommende ikke blot ved hans Død, men ogsaa ved hans frivillige Nedlæggelse af sit Mandat eller endelig derved, at han kommer i et af de Tilfælde, som udelukke fra Valgbarhed, s. Grl. § 58, smh. med § 30 og ovenfor § 79 og 80. Naar almindelige Valg til Folkethinget foregaae, gjælde samtlige Valg fra den almindelige Valgdag, selv om eet enkelt Valg af stedlige Grunde eller paa Grund af andre tilfældige Omstændigheder, saasom Omvalg, ikke er foretaget paa den almindelige Valgdag. Dog regnes Tiden for Valgets Gyldighed, naar de almindelige Valg foregaae mellem 1. October og 31. Decbr., fra 1. October, s. Valglovens § 88, Skr. 19. Febr. 1853. Den sidstnævnte, hensigtsmæssige Bestemmelse sigter til at forebygge, at Valgperioden skulde udløbe paa en Tid, da Rigsdagen ikke kan antages at have tilendebragt sine Forhandlinger, hvilket Øiemed tidligere kun kunde opnaaes gjennem en Opløsning, s. Aab. Brev 4. Aug 1852, jfr. Aab. Br. 26. Mai s. A. Bliver Valg af en enkelt Folkethingsmand nødvendig, gjælder det nye Valg for saa lang Tid, som den, i hvis Sted den nyvalgte indtræder, vilde have havt tilbage, s. Valglovens § 89.