Side:Danmark-Norges indre historie under enevælden 1.djvu/6

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

VI

Undersøgelser fra Grunden af. Kun paa de færreste Steder, f. Ex. hvad Kirkens, Litteraturens og Forsvarsvæsenets Forhold angik, følte jeg, at jeg i større Skrifter havde et mere eller mindre fast Grundlag at bygge paa. Baade med Hensyn til Styrelsen i Almindelighed, Finansvæsenet, mange retshistoriske Forhold, Industri, Handel, o. a. m. fattes det — bortset selvfølgelig fra Afhandlinger eller Skrifter om enkelte Punkter — i høj Grad paa brugelige Forarbejder, og selv med Hensyn til Landboforholdene i Danmark, hvor vi have flere fortrinlige Godshistorier, og til hvis Oplysning der er givet en Mængde spredte Bidrag, har det hidtil skortet paa en sammenhængende Behandling, der kunde vise Regeringens Landbopolitik og give et sandt Billede af Tilstandene i det hele.

Det blev mig derfor klart, at jeg kun ved at gjøre min Indledning til et selvstændigt større Skrift vilde kunne faa mange af de Spørgsmaal besvarede, der idelig paatrængte sig mig, og som jeg antager, at ogsaa adskillige andre, der have Interesse for hin Tid, kunde ønske at faa Svar paa. Jo større Vigtighed netop Enevældens første 60 Aar har havt med Hensyn til Statens indre Udvikling indtil vore Dage, jo mere der i hin Tid er blevet grundlagt fra nyt eller omordnet i Styrelsen, Lovgivningen, de sociale og økonomiske Forhold, desto mere følte jeg Trang til at fordybe mig i Opgaven. Jeg nærede det Haab, at det kunde lykkes mig at stille dette betydningsfulde Tidsrum i et klarere Lys, ikke alene ved de Oplysninger, jeg maaske kunde fremdrage om forskjellige enkelte Punkter, men endnu mere ved at kunne virke til en fuldstændigere Forstaaelse af hele Regeringssystemet og til, at man kunde se, hvad der