Side:Danmarks Riges Historie - vol 1.djvu/28

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er valideret

14

Ingen Fund af menneskelige Boliger.

Bronzealderen eller de ældre Afsnit af Jernalderen. Vi have ikke noget tilsvarende til de Pælebygninger, hvoraf Rester ere bevarede i de schweiziske eller østrigske Indsøer, vi have ikke heller Huler, benyttede til menneskelig Beboelse, saaledes som de findes i Mellemeuropas Bjergegne. En Hustomt fra Stenalderen, der vilde kunne lære os noget om Huset selv eller Livet i dette, er hidtil ikke paavist. Vi kunne træffe Ildsteder rundt om, baade ved Stranden og inde i Landet, men de udsige intet om, at her allerede i Stenalderen var en blivende Bopæl med Væg og Tag. Gamle Jordvolde i Jylland fra ubestemmelige Tider vise os kun, at Indbyggerne allerede i den graa Fortid have søgt Værn bag saadanne.

Det mest talende Vidnesbyrd om Menneskenes Virken, deres Levevis og Husholdning paa Stenalderstiden træffe vi i de saakaldte Køkkenmøddinger, et Navn, der oprindelig laant fra vore Bondegaarde er bleven en teknisk Betegnelse for bestemte Oldtidslevninger og som saadan fra Danmark er gaaet over hele Jorden. Køkkenmøddingerne ere fundne i ret betydeligt Tal — omtrent halvfemsindstyve ere nu kendte — rundt om ved vore indre Kyster, dog ikke ved Stranden mod Østersøen: ofte er det ret vidtstrakte Omraader.

Disse Affaldsdynger ligge altid i Nærheden af Hav eller Fjord, eller de laa i alt Fald, da de opstode, ved det salte Vand eller ikke langt fra det, selv om Havet nu har trukket sig tilbage eller rettere sagt i de rundne Aartusinder Stranden har løftet sig, saa at Dyngen ligger maaske en Mil eller to fra den nuværende Havkyst. Urindvaanerne slog sig ned paa et højere liggende Punkt af Stranden, hvorhen selv Stormvejret ikke sendte Bølgerne; her indrettede de deres Kogesteder, medens de ved Fangst søgte sig Næring af Havets Fisk og Skaldyr og desuden fældede Dyrene i de nærliggende Skove. Resterne af hvad de fortærede, kastede de i Reglen ned ad Skrænten mod Havet. I nogen Afstand havde andre Familier tilsvarende Arnesteder; desuden flyttede man sig, efterhaanden som Forraadslevningerne besværliggjorde Benyttelsen af den samme Plet, og saaledes fremvoksede de vidtstrakte Køkkenmøddinger, der kunne være en 3—400 Alen, ja indtil 1000 Alen lange og have en Dybde af 3—4, stundom indtil 8 Fod. Man kan iagttage, hvorledes den ene Bunke er vokset op bag ved og ved Siden af den anden, hvorledes de efterhaanden nærme sig hinanden og til sidst hvælve sig sammen til Helhed. Ildstederne ere kendelige ved de større eller mindre Sten, der have udgjort som en Brolægning under Baalet og hvis Overflade Ilden har sodet og skørnet. Nærheden af fersk Vand, et Kildevæld