Side:Det Ny Testament oversat med Anmærkning til Oplysning for kristne Lægfolk Bind II.djvu/318

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

308

Pavlus's første Brev til Tessalonikerne, 3. 4. Kap.

til at være ulastelige i Hellighed for vor Guds og Faders Aasyn i vor Herres Jesu Tilkomst med alle hans hellige[1].

4de Kapitel.[2]

Saa bede vi eder iøvrigt, Brødre, og formane eder i Herren Jesus[3], at ligesom I have lært af os, hvorledes I bør vandre og stræbe at tækkes Gud, som I jo ogsaa gjøre det, at I maa gjøre ydermere Fremgang[4]. I vide jo, hvilke Paabud vi gave eder ved Herren Jesus. Dette er nemlig Guds Vilje, eders Helliggjørelse[5], at I skulle holde eder fra Skjørlevned, at enhver af eder skal vide at vinde sit eget Redskab i Helliggjørelse og Ære[6], ikke i Lystens Brynde ligesom Hedningerne, der ikke kjende Gud[7]; at ingen maa

  1. Ordene med alle hans hellige (hele hans hellige Menighed; jfr. 2 Tess. 1, 10) kunne knyttes til Jesu Tilkomst, fordi alle hans hellige da skulle samles med ham; se 4, 17. Men snarere maa de knyttes til de foregaaende Ord: ulastelige i Hellighed, ɔ: at I, naar Jesus kommer igjen, maa være fuldkommen hellige i Forening med alle hans hellige (jfr. Ef. 5, 27).
  2. Andet Afsnit, Kap. 4—5: Formaninger og Belærelser.
    Kap. 4, 1-12: Formaning til Fremgang i et Gud tækkeligt Levned, især til at sky Løsagtighed og Havesyge (V. 1-8), samt til Fremgang i Broderkjærlighed, navnlig saaledes at de ikke faldt Brødrene til Byrde (V. 9-12).
  3. d. e. jeg formaner som den, der lever i Jesus.
  4. I maa ikke mene, at det er nok, at I vide, hvorledes I bør vandre. heller ikke, at I have begyndt at vandre saaledes, men I maa vedblive at gjøre Fremgang i Hellighed.
  5. Ordret: Helliggjorthed, ɔ: dette er Guds Vilje, at I skulle blive fuldt helliggjorte; jfr. 3, 13.
  6. Redskab er uden Tvivl at forstaa som et billedligt Udtryk for Legemet; dette skal man vinde (eller: erhverve sig) som sit Redskab. ɔ: gjøre sig til Herre over, i Helliggjørelse for Gud og Ære for Mennesker. Den derimod, som giver sig hen til Skjørlevned, bliver en Træl af sit Legeme og dets Drifter. Dog er det ogsaa muligt, at Redskab her (efter Jødernes Sprogbrug; jfr. 1 Ped. 3, 7) er en Betegnelse for Hustruen, som Mandens "Medhjælp"; altsaa = enhver skal vinde sin egen Hustru til at være hans Redskab, hans Medhjælp, ved at leve med hende i Hellighed og Ære.
  7. Den hos Hedningerne raadende Utugt har sin Grund i deres Gud-