Side:Enten-Eller Anden Deel.djvu/68

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

65

man vilde svare en saadan forstandig philistrøs Ægtemand paa hans „hvorfor” med dette sande „derfor”, saa vilde han formodentlig ligesom Skolemesteren i Alferne sige: „lad os saa faae en ny Løgn.” Du vil tillige indsee, hvorfor jeg ikke vil og ikke kan afvinde denne Mangel paa „hvorfor” en comisk Side, fordi jeg frygter, at det Sande skal gaae tabt derved. Det sande „hvorfor” er kun eet, men har tillige en uendelig Energi og Kraft i sig, der kan qvæle alle „hvorledes”. Det endelige „hvorfor” er et Indbegreb, en Sværm, hvoraf hver tager Sit, Een flere en Anden færre, lige daarligt til Hobe; thi om En endog kunde forene alle endelige „hvorfor” i sit Ægteskabs Indgang, saa vilde han netop være den usleste af alle Ægtemænd.

Et af de tilsyneladende mest anstændige Svar, man giver paa dette Ægteskabets „hvorfor”, er: Ægteskabet er en Skole for Charakteren, man gifter sig for at forædle og uddanne sin Charakteer. Jeg vil knytte mig til et bestemt Faktum, der skyldes Dig. Der var en Embedsmand, „Du havde faaet fat paa”, det var Dit eget Udtryk og ligner Dig aldeles; thi naar der er en Gjenstand for Din Iagttagelse, saa skyer Du Intet, saa mener Du, at Du er i Dit Kald. Han var forresten et ganske godt Hoved og havde især mange Sprogkundskaber. Familien samledes ved Theebordet. Han røgede sin Pibe. Hans Kone var ingen Skjønhed, saae temmelig eenfoldig ud, var i Forhold til ham gammel, og forsaavidt kunde man, som Du bemærkede, strax falde paa, at der maatte være et aparte „hvorfor”. Ved Theebordet sad en ung noget bleg nygift Kone, der syntes at kjende et andet „hvorfor”; Fruen selv skjænkede Thee, en ung Pige paa sexten Aar, ikke skjøn, men fyldig og livsfrisk, bød den om; hun syntes endnu ikke at være kommen til et „hvorfor”. I dette hæderlige Selskab havde Din Uværdighed ogsaa fundet en Plads. Du, som var mødt ex offocio, som allerede et Par Gange var gaaet forgjæves, fandt naturligviis Situationen altfor gunstig til at turde lade den ubenyttet. Der var netop i de Dage Tale om en ophævet Forlovelse. Familien havde endnu ikke hørt denne vigtige indenlandske Nyhed.