Side:Grundlovssagen.pdf/107

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er ikke blevet korrekturlæst
- 107 -

tikel 235 kan udelukkende anvendes i tilfælde, hvor der er en væsentlig forbindelse til fællesskabets økonomiske formål. Brandslukning bør fortsat være et nationalt reguleret område.

2) Danmark støtter en yderligere indsats mod sur nedbør men de nye initiativer bør ikke overlappe de aktiviteter, som allerede foregår inden for ef's forskningsprogram og i ece."

I et oplæg af 8. november 1985 fra EF-udvalget til regeringens fællesmarkedsudvalg hedder det bl.a.:

"I lyset af sammenkædningen med forslaget vedrørende sur regn, og fordi brande medfører, betydelig forringelse af landbrugsarealer, som i givet fald vil medføre EF-finansiering ad andre kanaler indstilles det, at Danmark:

I Udenrigsministeriets referat af markedsudvalgets møde den 15. november 1985 er bl.a. anført følgende:

"Angående forslaget om støtte til skove bemærkede landbrugsministeren, at Danmark havde støttet - og fortsat gjorde det - bekæmpelse af sur regn. Dette synspunkt havde også fået støtte i markedsudvalget. For at få dette forslag vedtaget, havde regeringen funder det rigtigst at acceptere, at forslaget om brandbekæmpelse kunne vedtages samtidig. Udgifterne til begge forslag ville over en femårig periode beløbe sig til ca. 50 mill. ECU.
Formanden
Angående forslaget om støtte til skove konstaterede han, at der ikke var flertal imod regeringens forhandlingsoplæg."

I den vedtagne forordning (nr. 3529/86 af 17. november 1986 om beskyttelse af skovene i Fællesskabet mod brande) henvises som hjemmel art. 43 og 235.

5.11.3. Resolution vedtaget af Rådet og af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer forsamlet i Rådet den 13. februar 1989 om udvikling af EF-samarbejdet inden for civilbeskyttelse (89/C44/03)

Resolutionen, hvori der ikke henvises til nogen hjemmel i traktaten, er baseret på et udkast fra Kommissionen af 28. septem-