Side:Grundlovssagen.pdf/13

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er ikke blevet korrekturlæst
- 13 -


2. TRAKTATEN OM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

Traktaten om Det Europæiske Fællesskab indeholder bl.a. følgende bestemmelser (ændringer gennemført ved Traktaten om Den Europæiske Union fra 1992 er anført med kursiv):

"Art. 2
Fællesskabet har til opgave gennem oprettelsen af et fælles marked og en økonomisk og monetær union samt gennem iværksættelsen af fælles politikker eller aktioner som omhandlet i art. 3 og 3a at fremme en harmonisk og afbalanceret udvikling af den økonomiske virksomhed i Fællesskabet som helhed, en bæredygtig og ikke-inflationær vækst, som re-spekterer miljøet, en høj grad af konvergens med hensyn til de økonomiske resultater, et højt beskæftigelsesniveau, et højt socialt beskyttelsesniveau, højnelse af levestandarden og livskvaliteten, økonomisk og social samhørighed samt solidaritet mellem Medlemsstaterne.
Art. 3
Med de i art. 2 nævnte mål for øje skal Fællesskabets virke under de betingelser og i det tempo, som er foreskrevet i denne Traktat, indebære:
a) ophævelse, Medlemsstaterne imellem, af told og kvantitative restriktioner ved varers ind- og udførsel, såvel som af alle andre foranstaltninger med tilsvarende virkning,
b) indførelse af en fælles handelspolitik',
c) oprettelse af et indre marked ved fjernelse af hindrin-gerne for den frie bevægelighed for varer, personer, tjenesteydelser og kapital mellem Medlemsstaterne,
d) indførelse af foranstaltninger vedrørende personers indrejse og færden i det indre marked som fastlagt i art. 100c,
e) indførelse af en fælles politik på landbrugs- og fiskeriområdet,
f) indførelse af en fælles politik på transportområdet,
g) gennemførelse af en ordning, der sikrer, at konkurrencen inden for det indre marked ikke fordrejes,
h) indbyrdes tilnærmelse af de nationale lovgivninger i det omfang, dette er nødvendigt for det fælles markeds funktion,
i) indførelse af en politik på det sociale og arbejdsmarkedsmæssige område, herunder en europæisk socialfond,
j) styrkelse af den økonomiske og sociale samhørighed,
k) indførelse af en miljøpolitik,
l) styrkelse af fællesskabsindustriens konkurrenceevne,
m) fremme af forskning og teknologisk udvikling,
n) tilskyndelse til oprettelse og udvikling af transeuropæiske net,
o) bidrag til opnåelse af et højt sundhedsbeskyttelsesniveau,
p) bidrag til kvalitetsuddannelser og udfoldelsesmuligheder for Medlemsstaternes kulturer,