Side:Grundlovssagen.pdf/144

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er ikke blevet korrekturlæst

den i Fællesskabet og naturligvis også på det i sagen relevante tidspunkt ved lovændringen af 28. april 1993. EF-Domstolens fortolkningsresultater adskiller sig ikke nævneværdigt fra, hvad der kendes inden for andre internationale organisationer, som Danmark er medlem af, f.eks. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols praksis. Der er ikke tale om, at Domstolen kan bestemme sin gen kompetence. En række af de domme, der fremhæves i appellanternes processkrift, er i øvrigt uden betydning for § 20-spørgsmålet, men vedrører retsforholdet institutionerne indbyrdes eller rækkevidden af forbud i traktaten, ligesom domspraksis om betydningen af menneskerettighedskonventionen er udtryk for en begrænsning af EU's kompetence.

 
- De beføjelser, der forsat udøves af danske myndigheder, opfylder til fulde § 20's eventuelle kvantitative grænser.
 
C. Om sikring af den demokratiske beslutningsproces.
 
- Appellanternes anbringender vedrører dels de danske statsorganers fortsatte indflydelse på de områder, hvor kompetencer er overladt til EU, dels karakteren af de EU-organer, til hvem kompetencerne er overladt.
 
- Hverken grundlovens § 20 eller andre grundlovsbestemmelser indeholder nogen betingelse om, at der fortsat skal være indseende med udøvelse af overladte kompetencer fra danske demokratiske organers side.
- Det forhold, at Den Europæiske Union tillægger Rådet den afgørende magt, indebære, at en sådan demokratisk medvirken fra dansk side er sikret i EU. Denne demokratiske legitimation via medlemsstaternes regeringer kan selvsagt ikke stride mod grundloven.
 
- Folketinget er i øvrigt sikret indsigt i og indflydelse på den danske regerings handlinger i og i relation til EU's organer især gennem Folketingets Europaudvalg, men også gennem Folketingets øvrige medvirken.
 
- Der er ikke noget i grundlovens § 20, der forhindrer, at beføjelser overlades til et organ, hvis beslutningsproces adskiller sig fra den fordeling af beføjelser mellem et udøvende og lovgivende organ, som kendes fra grundloven (strukturel kongruens).
 
- I øvrigt har beslutninger hidrørende fra EU den fornødne demokratiske legitimitet. Der henvises bl.a. til følgende indhold:
 
  EU's organer er i højeste grad tilblevet ved demokratiske processer.
 
  Det er sikret, at Fællesskabet i sit virke oveholder de grundlæggende demokratiske værdinormer, der også er fast-