Side:Grundlovssagen.pdf/46

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er ikke blevet korrekturlæst
- 46 -

Den 10. marts 1992 fremsatte regeringen forslag til en lov om ændring af Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber m.v. (Danmark tiltrædelse af Traktaten om Den Europæiske Union), lovforslag nr. L 240, Folketingstidende 1991-92, tillæg A, sp. 5663 ff. Dette lovforslag gik ud på fuldstændig tiltrædelse af Traktaten om Den Europæiske Union.

Til brug for Folketingets Markedsudvalgs behandling af lovforslaget forelå et af Justitsministeriet udarbejdet notat af 3. marts 1992 om visse statsretlige spørgsmål ved Danmarks tiltrædelse af traktaten om Den Europæiske Union, jf. Folketingstidende 1991-92, tillæg B, sp. 1933ff. Det hedder i dette notat bl.a.:

"Direktiver er ifølge EØF-traktatens art. 189 bindende for enhver medlemsstat, som den rettes til, med hensyn til det tilsigtede mål, men overlader til de nationale myndigheder at bestemme form og midler for gennemførelsen. Dansk tilslutning til en traktat eller traktatændring, som giver EF hjemmel til at regulere et nyt område ved direktiver forudsætter derfor som udgangspunkt ikke anvendelse af grundlovens § 20.
EF-direktiver kan imidlertid efter EF-Domstolens praksis være umiddelbart anvendelige i den forstand, at de kan tillægge borgere rettigheder, som kan gøres gældende umiddelbart over for de nationale myndigheder. Domstolen har således fastslået, at borgerne, såfremt medlemsstaterne har oversiddet implementeringsfristen, kan støtte ret over for medlemsstaternes myndigheder på de bestemmelser i et direktiv, som er egnede til anvendelse ved nationale domstole.
...
Dansk tilslutning til en traktat eller traktatændring, som giver EF hjemmel til at regulere nye områder ved direktiver, forudsætter derfor anvendelsen af grundlovens § 20, for så vidt de direktiver, som bliver udstedt i medfør af hjemmelsbestemmelsen, efter EF-retten kan være umiddelbart anvendelige.
...
Umiddelbart anvendelige traktatbestemmelser rejser imidlertid i almindelighed ikke spørgsmål om anvendelsen af grundlovens § 20. Det skyldes, at bestemmelserne vil være sat i kraft ved lov, jf. således § 3, stk. 1, i lov nr. 447 af 11. oktober 1972 om Danmarks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber. Ifølge denne bestemmelse "sættes bestemmelserne i de i § 4 nævnte traktater m.v. i kraft i Danmark i det omfang de efter fællesskabsretten er umiddelbart anvendeligt i Danmark". De pågældende traktatbestemmelser er