Side:Grundlovssagen.pdf/67

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er ikke blevet korrekturlæst
- 67 -
"Under henvisning til drøftelsen i markedsudvalget den 19. maj 1982 fremdeles vedlagte note af 13. marts 1980.
Departmentschef Niels Ersbøll afgav den 17. marts 1980 en mundtlig redegørelse i Rådet for den danske holdning til anvendelsen af Rom-traktatens art. 235. Noten, som blev fordelt til de øvrige medlemsstaters delegationer og Kommissionen, resumerer de synspunkter, departementschef Niels Ersbøll gav udtryk for under denne mundtlige redegørelse."

I noten hedder det:

"Rom-traktatens artikel 235.
1. Den danske regering ønsker i forbindelse med vismændsrapportens omtale af nogle af de problemer (side 28-30), som anvendelsen af artikel 235 i Rom-traktaten har givet anledning til, at gære rede for sit syn på anvendelsen af denne bestemmelse.
2. I tidrummet 1. januar 1973 - 1. januar 1980 har Rådet vedtaget retsakter, baseret på artikel 235, i ca. 150 tilfælde.
Disse retsakter vedrører især landbrug, told, energi, forskning, miljø og sociale spørgsmål.
Danmark støtter denne anvendelse af artikel 235, som er i overensstemmelse med bestemmelsens formål, og som svare til, hvad stats- og regeringscheferne vedtog på topmødet i Paris i 1972.
3. I de seneste år er der i en række tilfælde forelagt forslag til rådsvedtagelser, som ikke efter en naturlig forståelse af artikel 235 kan siges at opfylde de betingelser, som er indeholdt i bestemmelsen.
Dette gælder for eksempel generelt samarbejde inden for undervisning, sundhed, den fri bevægelighed af personer uden tilknytning til det økonomiske liv samt fredning.
For Danmarks vedkommende rejser en sådan udvikling forfatningsmæssige problemer.
Det forfatningsmæssige grundlag for Danmarks medlemskab af EF er den danske grundlovs par. 20, der åbner mulighed for, at beføjelse i nærmere bestemt omfang kan overlades til mellemfolkelige institutioner uden grundlovsændring. For at opfylde betingelsen i grundlovens par. 20 om, at omfanget af de beføjelser, der overlades, skal være nærmere bestemt, fastsattes i den danske tiltrædelseslov, at Danmark overlod beføjelser i til EF i det omfang, Fællesskabets institutioner i henhold til traktaterne kunne udøve sådanne beføjelser.