Side:Grundlovssagen.pdf/80

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er ikke blevet korrekturlæst
- 80 -
Danmark stod uforstående overfor kommissionens holdning idet statssekretær Ersbølls indlæg på rådsmødet den 18.

marts havde til hensigt at klarlægge den danske holdning til anvendelsen af art 235..."

I et referat udarbejdet af Undervisningsministeriet vedrørende et rådsmøde den 27. juni 1980 hedder det bl.a.:

"... Dog fastholdt Danmark, at samarbejdet skulle ske på interguvernemental og ikke på kommunitær basis. Danmark kunne ikke godkende, at man strakte en økonomisk traktat til også at omfatte problemer, der klart ligger uden for den økonomiske traktat, og dette skyldtes de forfatningsmæssige regler, som gjaldt for Danmark.
Derefter redegjorde Riberholt kort for grundlovens § 20 og proceduren ved vor indtræden i EF i 1972. Endvidere sagde han, at dette spørgsmål ikke kun havde skabt problemer på det uddannelsesmæssige felt, men også på forsknings-, kultur og sundhedsområderne. Det var derfor ikke muligt, at man fra dansk side kunne gå med til, at nogen retsakt blev vedtaget under medvirken af Rådet."

5.2 "Europafonden"

Den 29. marts 1982 undertegnedes af Fællesskabets daværende 10 medlemslande en aftale om oprettelse af en "Europafond", hvis formål var at øge forståelsen mellem befolkningerne, at fremme kendskabet til Europas kulturarv samt at skabe større forståelse for europæisk integration. I forbindelse med behandlingen af forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af aftalen besvarede udenrigsministeren nogle spørgsmål fra Folketingets Udenrigsudvalg således, jf. Folketingstidende 1983-84, tillæg B, sp. 357f:

"Spørgsmål 5:
Udvalget udbeder sig et historisk rids over forløbet af diskussionen om en Europafond frem til oprettelsen.
Svar:
Det europæiske Råd fastsatte på sit møde i København den 7. og 8. april 1978 de vigtigste bestemmelser om Europafondens målsætning, opgaver, struktur og finansiering. Forud for dette møde havde der fundet en drøftelse sted i en arbejdsgruppe på grundlag af et forslag fra Kommissionen, der indebar, at Fonden skulle oprettes ved en retsakt med hjemmel i EØF-traktatens art. 235. Danmark havde sammen med et enkelt land modsat sig en anvendelse af art. 235, da Fondens påtænkte virk-