Side:Grundlovssagen.pdf/82

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er ikke blevet korrekturlæst
- 82 -

Danmarks medlemskab af EF."

Aftalen er efter det oplyste aldrig trådt i kraft, da den ikke blev ratificeret af alle medlemsstaterne.

5.3 Ungdomsudveksling

Rådet vedtog den 16. juni 1988 med hjemmel i Traktatens art. 235 et handlingsprogram til fremme af ungdomsudveksling inden for Fællesskabet - "Ungdom for Europa"-programmet (88/348/EØF). Vedtagelsen skete på baggrund af et forslag fra Kommissionen. I et notat af 17. maj 1988 udarbejdet af Udenrigsministeriet til brug for regeringens fællesmarkedsudvalg er bl.a. udtalt følgende vedrørende Kommissionens forslag:

"Kommissionen har baseret sit forslag på art. 235. Fra dansk side har vi rejst tvivl om hjemmelen, men lagt vægt på, at der med en afgørelse ikke pålægges forpligtelser, og at der således ikke er grund til at sætte hjemmelsspørgsmålet på spidsen. Det afgørende for en stillingtagen bør således være, at der med denne afgørelses ordlyd ikke foretages en præjudicering af hjemmelsspørsmål på andre områder...
Det indstilles, at man fra dansk side godkender forslaget med den beløbsramme, der kan opnås enighed om, idet man dog arbejder for, at forslaget ikke får præcedensvirkninger for hjemmelsspørgsmålet på andre områder.
Sagen skønnes at burde nævnes i Folketingets Markedsudvalg med henblik på forhandlingsoplæg."

5.4. Kulturelt samarbejde med AVS-landene

Den tredje AVS/EØF-konvention, som blev undertegnet i Lomé den 8. december 1984, indeholder i afsnit VIII en række nærmere bestemmelser om kulturelt og socialt samarbejde. Om baggrunden herfor og om de forudgående danske overvejelser i den anledning er bl.a. anført følgende i en notits af 6. januar 1984 fra Udenrigsministeriet til den danske repræsentation i Bruxelles:

"Under de igangværende forhanglinger om afløseren for Lomé II-konventionen har man fra AVS-staterne fremsat ønske om, at der i den kommende konvention indføres et særligt kapitel om kulturelt samarbejde...
...