Side:Grundlovssagen.pdf/94

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er ikke blevet korrekturlæst
- 94 -

Den erklæring, som blev tilført rådsprotokollen i forbindelse med vedtagelsen af rådsafgørelsen, lyder således:

"Den danske delegation finder, at Kommissionens forslag burde have haft form af en blandet resolution vedtaget af Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i rådet.
De vil imidlertid ikke stå i vejen for programmets vedtagelse.
De finder dog ikke, at der bør vedtages direktiver eller andre retsakter om specifikke foranstaltninger, f.eks. adgang til offentlige bygninger.
Den danske delegations medvirken til programmets vedtagelse ændrer ikke Danmarks og Det Forenede Kongeriges principielle stilling til anvendelsesområdet for EØF-Traktaten."

5.7. Grænsepassage

Den 9. juli 1982 fremlagde Kommissionen et udkast til Rådets resolution vedrørende lempelse af personkontrollen af medlemsstaternes borgere ved passage af fællesskabets indre grænseovergange (EFT 1982 C 197/6).

Resolutionsudkastet blev behandlet på et rådsmøde den 15. maj 1984. Det hedder herom i et notat af 17. maj 1984 udarbejdet af Udenrigsministeriet:

"På rådsmødet den 15. maj var sagen til behandling, og det viste sig, at 9 medlemsstater kunne tilslutte sig den foreliggende resolutionstekst, og at resolutionen blev vedtaget af Rådet og ministrene forsamlet i Rådet.
Den danske delegation indtog, som fastlagt i regeringen og folketingets markedsudvalg i sidste uge, den holdning at man kunne tiltræde resolutionsteksten, men kun kunne acceptere, at resolutionen blev vedtaget af ministrene forsamlet i Rådet.
Den danske holdning er baseret på, at pasresolutionerne fra 1981 og 1982 er vedtaget af medlemsstaternes regeringer alene, og at det ikke tilkommer Fællesskabet at fastlægge regler om indrejsekontrol m.v.
Danmark blev på denne baggrund udsat for et voldsomt pres fra Formandskaber, Kommissionen og de øvrige medlemslande. Efter rådsmødet opfordrede den tyske regering indtrængende Danmark til at acceptere, at resolutionen vedtages som