Side:Hjortefarmer-sagen-dom.pdf/10

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er ikke blevet korrekturlæst

- 9 -

Den storslådede kysthedestrækning ved Hjardemål indgår som en del af et af Danmarks Større Nationale Naturomrader, udpeget af Fredningsstyrelsen i 1978.
I Viborg amtsråds forslag til regionplan 1985-1996 er området udpeget som primært naturområde.
I 1983 blev kysthedeområdet ved Hjardemål udpeget af Fredningsstyrelsen som et af Danmarks Nationale Biologiske Interesseområder. Det pagældende areal indgår som en del af dette udpegede interesseområde.
Områdets store landskabelige og biologiske værdi har baggrund i, at vi i Danmark kun har meget få sammenhængende klithedearealer af denne størrelse og skønhed.
I international sammnenhæng har Danmark en særlig forpligtelse til at tage vare på de naturtyper, som er sjældne i andre lande. En sådan forpligtelse fremgår bl.a. af Den Europæiske Konvention om Beskyttelse af den vilde Flora og Fauna (Bernkonventionen), som Danmark ratificerede i 1982. Til disse naturtyper harer f.eks. netop vore klitheder og mange af de danske kystområder.
Som udgangspunkt ved Skov- og Naturstyrelsens administration af § 43 a i naturfredningsloven lægges til grund, at der skal tungtvejende grunde til at tillade ændringer i de beskyttede naturområder, når ændringerne er væsentlige eller i modstrid med ønsket om at opretholde de pågældende naturtyper som sådan.
Det er således ikke nok, at der er påvist en væsentlig jordbrugs- eller anden økonomisk.interesse i, at indgrebet finder sted, i dette tilfalde ønsket om bibeholdelse af en hjortehegning til hjortefarming eller hjorteafskydningsareal.
Skov- og Naturstyrelsen finder ikke, at der er dokumenteret samfundsøkonomiske eller øvrige samfundsmassige hensyn, som kan begrunde, at der meddeles tilladelse til bibeholdelse af den ulovligt etablerede hjortefarm.
Arealets særlige naturfredningsmæssige betydning understreger tværtimod det væsentlige i, at der ikke tillades indgreb, som kan ændre områdets tilstand.
Det er i øvrigt Skov- og Naturstyrelsens generelle opfattelse, at der normalt ikke bør gives tilladelse til etablering af hjortefarme i områder, omfattet af naturfredningslovens beskyttelsesbestemmelser i §§ 43 - 43 a - 43 b. Dette skal også sammenholdes med, at der er gode muligheder for at etablere hjortefarme uden for de beskyttede naturområder på andre marginale landbrugsjorder.
Skov- og Naturstyrelsen ændrer derfor amtsrådets tilladelse til bibeholdelse af den etablerede hjortehegning med hjortehold på matr.nr.e 17 g, 19 d og