Side:Hjortefarmer-sagen-dom.pdf/3

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er ikke blevet korrekturlæst

- 2 -

Beløbet er opgjort sdledes:

1. Materialeforbrug 134.972,00 kr.
2. Timeløn ved opsætning og nedtagning,
600 timer ved opsætning og
200-270 timer ved nedtagning
a ca. 80 kr., traktortimer
og timer med gummiged,
i alt skønsmæssigt
100.000,00 kr.
3. Fradrag for salg af hegn
4.000 m2 a 3 kr.
+ 12.000,00 kr.
222.972,00 kr.

De sagsøgte har påstået frifindelse.

Ved slutseddel af 18. juni 1986 købte sagsageren den ejendom, sagen drejer sig om, for 1.450.000 kr. Overtagelsesdagen var fastsat til den 1. oktober 1986, og sagsageren betingede købet af, at der måtte oprettes og drives hjortefarm fra ejendommen.

Der er i slutsedlen vedrørende fredningsbestemmelser på ejendommen henvist til Overfredningsnævnets afgørelse af 28. december 1984, og Taksationskommissionens kendelse af 13. juni 1985. Overfredningsnævnets afgørelse indeholder bl.a. følgende fredningsbestemmelser:

"§ 1 Fredningens formål.
Fredningen har til formål at bevare områdernes landskabelige karakter - overvejende som åbne klit- og klithedearealer med næringsfattige søer - samt ved plejeforanstaltninger at skabe de bedst mulige betingelser for planter og dyr.
§2 Bevaring af områderne.
Det fredede område skal bevares i dets nuværende tilstand.
§3 Arealernes anvendelse.
a. Det følger af § 2, at der ikke & ske opdyrkning af lyngarealer og andre arealer, der henligger i naturtilstand. Fredningen er derimod ikke til