Side:Noget Spøg blandet med Alvor om Recensent-Væsen.pdf/16

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er valideret

12

Tredie Hovedstykke.

En Ligtale over den afdøde Recensent, hvortil Texten kunde have været, "det er bedre at dræbe i Smug, end at miste Ære og gode Indkomster."

Paa følgende Maade tiltaler Haandlægen de nærværende Venner. Høistærede! Mine Taareblandte Ord kan jeg hverken fremføre med Orden eller Veltalenheds Pynt, al Academisk Høihed og Tant hvirvle i dette Øieblik for mine Øine, som Livets Taage for den Døendes — Min Vens Øine, der endnu staae aabne for at nedbede Hevn over sine indvortes Læger, men udvortes Mordere, de betage mig al Samling. See denne Muskelstærke Bygning, den Sundhed der spiller overalt hvor man rører det afsielede Legeme, ere jo talende Beviser paa, at han endnu burde leve. Lad os nu aabne ham — — — O! kiere Venner, see her hvorledes den mordiske Catheter i den indvortes Læges Haand, har giennemstødt pars membranosa urethræ, prostata og Urin-Blærens bageste Side og med den peritonæum, see hvorledes Urinen vælter ud af Underlivet – her fattes mig Ord. De Hr. G. som er i Dag iblandt os, see hvorledes deres Liv blev dem skienket — Mine Venner! er det Ret, at vi længere lade os forvilde af Piatte-Lægernes Inddeling af indvortes og udvortes Lægekunst? tilsige ikke vores Menneskekierlighed os, at om vi end kunde ved Hielp af latinsk Disputats, og Familie Forbindelser faae gode physicater, saa vil vi dog selv vide med Vished, at vi med Duelighed kan forestaae dem. Og derfore fra denne Dag af forene i vores Læge-Videnskab den indvortes og udvortes Læge-Kunst sammen, gandske foragte alle Munke Inddelinger, og studere Naturens lægende Kraft, og den Konst der hielper denne af med de Hindringer, der forbyde den virke. Vi vil lære nøie at kiende Legemet selv, og hos Chirurgerne at hente de collegia, Medicinerne aldrig have tænkt paa at læse.

Det var os en let Sag, ligesaavel som de fleste af vore Formænd, med Examens Attest og doctor diplomata at blende Mængden – Men naar vi fordeelte omkring paa Landet blive kaldte til vore beste