Side:Rigsretstidende 1ste Sag (1855) - Stenographisk Beretning om Rigsrettens Forhandlinger i den under 26de Marts 1855 af Folkethinget mod flere forhenværerende Statsministre besluttede Rigsretstiltale.pdf/20

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Der opstod et problem under korrekturlæsningen af denne side

10

Sjelland, som en formentlig passende Styrke til den fornødne foreløbige Dkæning; det maatte da selvfslgelig være Regjeringens Pligt at iagttage Begivenhedernes Gang, og saavidt muligt søge itide at erholde Underretning om, hvilken Styrke af Landtropper de vestlige Sømagter vilde medføre paa deres Flaader, for derefter at bedømme, om der vilde være Anledning til at overføre endnu flere Tropper til Sjelland.

Under alle Omstændigheder henledede Ministeren Opmærk­somheden paa den formentlige Nødvendighed af, at der strax ved Skibsfartens Aabning havdes i Hovedstaden og de vigtigste Søhavne den fornødne Styrke til militair Ordens Opretholdelse, og gjorde Forslag i saa Henseende.
 Bekostningerne ved den større Rustning beregnedes til 100,000 Rd. maanedlig og 20,000 Rd. engang fer alle, hvortil endnu kom 342,000 Rd. til Befæstningsvæsnet og til Krigsmateriel, navnlig for at tilveiebringe en provisorisk For­svarstilstand af Kjøbenhavn, Fredericia og Nyborg.  Bekostningerne ved den mindre Rustning beregnedes til maanedlig 35,000 Rd. og engang for alle 6,500 Rd.
 Krigsministerens store Rustningsplaner mødte imidlertid Modstand i Geheimestatsraadet den 17. Februar og det vedtoges, at Krigsministeren til allerhøieste Resolution skulde forelægge fornødne formulerede Indstillinger om den forestaaede mindre Rustning.
 Dette skete i Forestilling fra Krigsministeren af 20. Februar, hvori han foreslaaer:
 1. at der strax indkaldes:
 circa 130 Mand Ingenieurtropper,
 - 500 - Artilleri


tilf. c. 630 Mand og 500 Heste;

2. at Garnisonerne i Nyborg, Helsingsør og Kjøbenhavn forsøges med ialt c. 1088 Mand;

3. at et af de i Jylla n d garnisonerende Dragon-Regimenter