Side:Rigsretstidende 1ste Sag (1855) - Stenographisk Beretning om Rigsrettens Forhandlinger i den under 26de Marts 1855 af Folkethinget mod flere forhenværerende Statsministre besluttede Rigsretstiltale.pdf/24

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er ikke blevet korrekturlæst

14

6) at de 7 i Kjøbenhavn og Citadellet Frederikshavn gar­nisonerende Infanteri-Batailloners og Jægercorpsers Tjenststyrke forøges med 40 Mand pr. Bataillon, i Alt 280 Mand; 7) at der ved Finansministeriets Foranstaltningm og under Forudsætning af, at samtlige de ved Forelæggelsen for Rigsdagen af Krigsministeriets Budget for Finantsaaret 1854—55 begjerede og senere ved Forhandlingerne med Rigsdagen af Ministeren fastholdte Summer bevilges, enten ved Hans Majestcrts Sanction paa Finantsloven for ovennævnte Finantsaar i dens Helhed eller senere extraordinairt yderligere, fra 16. April d. A. og saalænge Forholdene forblive uforandrede, stilles til Krigsministeriets Disposition, foruden de ved den allerhøieste Resolution af 22. Februar d. A . allerede extraordinairt bevilgede Belob maanedlig: a. Til Lønning pp. for de 300 Mand Artilleri, som skulle indkaldes . . . . 4,500 Rdl. b. Til Gage og Gagetillæg pp. før de ved 1ste Dragonregiment ansættende Officerer og Mellemstabsbetjente, samt til Lønning pp. for de ved samme Re­giment ansættende Underofficerer, Un­derstabspersoner og Menige.............. 3,800 c. Til Lønning pp. for de 120 Mand Cavalleri, som skulle indkaldes til 2det Dragonregiment................................... 1,400 d. Til Cantonnementsomkostninger ved en Bataillons Mobilisering ........ 3,300 e. Til Lønning pp. for de circa 720 Mand Infanteri, som skulle indkaldes til Com­plettering af Infanteriet ............... 8,000 f. Til Fourage pp. for de i Alt 440 Heste, som skulle indkaldes eller indkjøbes . 9,000 —


I Alt 30,000 R dl.

Foruden engang for Alle: