Side:Rigsretstidende 1ste Sag (1855) - Stenographisk Beretning om Rigsrettens Forhandlinger i den under 26de Marts 1855 af Folkethinget mod flere forhenværerende Statsministre besluttede Rigsretstiltale.pdf/37

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er ikke blevet korrekturlæst

27

dette Øiemed at erholde de ham den 14. Juni til at anbringe Bomme om Batteriet tilstaaede 3640 Rd., hvorimod det iøvrigt saavel for Krigsministerens som Marineministerens Vedkomende blev besluttet at Rustningerne skulde stilles i Bero.
 Marineministeren meddeelte Finansministeren Underretning herom i Skrivelse af 30. August, men tilskrev ham senere under 16. September om samme Gjenstand, gjenkaldte i Erindring, at den fuldstændige Indretning af Batteriet, efter hvad han i sin Forestilling af 5. August havde udviklet, vilde koste 7500 Rdl., at der altsaa foruden de bevilgede 3640 Rdl. endnu vilde udfordres 3890 Rdl., yttrede, at det for­mentlig ikke vilde kunne forsvares, at man i paakommende Tilfælde var udsat for at savne de ommeldte Forandringer og Indretninger, at Iverksættelsen derfor var befalet, og at han altsaa tjenstligst skulde anmode Finansministeren om at stille de nævnte Beløb, i alt 7500 Rdl., til Marinens Disposition, og saa gav Finansministeren den 11. October Ordre til at Beløbet 7560 Rdl. skulde stilles til Marinens Disposition, idet han bemærkede, at 3640 Rdl. heraf skulde posteres paa samme Maade som de øvrige ved de extraordinaire Udrustnin­ger foranledigede Udgifter, og Resten, 3860 Rdl., paalastes Conto C. I. g. B. i Marinens Budget „extraordinaire Ud­gifter under Defensionsarbeider paa Kjøbenhavns Rhed" som en ubudgetteret Overskridelse af samme, Alt imod forventet Tillægsbevilling.
 Med Undtagelse af Corvetten Galathea og Briggerne Mercurius og St. Croix, der i Henhold til Beslutningen af 27. Juli vare blevne oplagte i Begyndelsen af August Maaned, lod Marineministeren de øvrige Skibe vedblive at holde Søen, og anholdt i Geheimestatsraadsmødet den 13. September om Tilladelse til at lade Fregatten Tordenskjold gjøre en kort Seiltour sammen med Bellona, forinden de oplagdes. Dette bevilgedes, og disse Skibe bleve først oplagde under 9. og 10. October. Dampskibene Thor, Holger Danske, Hekla og Mercur forbleve efter Mini-