Side:Rigsretstidende 1ste Sag (1855) - Stenographisk Beretning om Rigsrettens Forhandlinger i den under 26de Marts 1855 af Folkethinget mod flere forhenværerende Statsministre besluttede Rigsretstiltale.pdf/44

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Der opstod et problem under korrekturlæsningen af denne side

34

ningerne til Lovforslaget ligeledes de almindelige europæiste Forhold.
 Da der i Folkethinget reistes Spørgsmaal om Lovforsla­gets Behandlingsmaade, vedtoges det enstemmigen, at hele Thinget skulde gaae i Udvalg, fordi der efter Udgifternes Beskaffenhed kunde blive Spørgsmaal om Ansvar for det aftraadte Ministerium, og det blev anset for billigt, at der gaves sammes Medlemmer Leilighed til for Thinget selv at fremføre deres Forsvar (Møde 10. Februar, Folkethings-Tidende Pag. 1029). En saadan Sammenkomst fandt ogsaa senere Sted imellem et Underudvalg paa 25 Medlemmer og nogle af de Tiltalte.
 Efter omhyggelig at have overvejet de af de aftraadte Ministre meddelte Oplysninger om den hele politiske Stilling, kunde Udvalget ikke komme til anden Overbeviisning end den, at de betydelige Rustninger, der havde fremkaldt disse Udgif­ter, ikke havde været nødvendige, og at de tvertimod maatte vanskeliggjøre Landets Stilling ved at vække Mistro og vrange Forestillinger. Udvalgets Flertal betragtede det saaledes som et uklogt Skridt, at det afgaaede Ministerium istedetfor at indskrænke sig til, hvad det selv havde kaldt det: at holde Politi, var traadt op paa en meer eller mindre udfordrende Maade, og indstillede ikke at bevilge andre Summer end enkelte til Marineministeren, der kunde siges at have været anvendte til en Art Søpoliti (Folkethings-Tidende Anhang B Pag. 441—66 in specie Pag. 452). Denne Anskuelse vandt overvejende Majoritet for sig saavel i Folke- som Landsthinget, og efterat Lovforslaget havde været undergivet regulativmæssig Behandling begge Thing, negtedes der Bevilling af samtlige under Krigsministeriet henhørende Udgifter, der hidrørte fra de extraordinaire Rustninger, og bevilgedes ikkun 35 af 100,334 Rd. med nedenstaaende 60,200 Rd. 38 ß.:
1) § 6. 1. k. Til Lønning og Forplejning m. v. for overordentlig Styrke af Tropper og Heste fra 12.