Bin Laden video september 2009

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning


Æret være Gud, Som skabte folk til at tilbede Ham, bød dem at være retfærdige og tillod de forledte at uddele retfærdig straf til forøveren.

Amerikanske folk: Denne henvendelse til jer er en genopfriskning af baggrunden for 11. (september) og de krige og konsekvenser som fulgte, og en måde at forlige alting en gang for alle. Jeg nævner i særdeleshed familierne til de som blev ramt af begivenhederne, og som for nylig har opfordret til at iværksætte en undersøgelse for at kende årsagerne. Dette er et første og vigtigt skridt i den rigtige retning ud af mange andre skridt, som bevidst er gået i den forkerte retning i løbet af de sidste otte trøstesløse år, som I har oplevet.

Hele det amerikanske folk skulle slutte op bag, eftersom forsinkelsen i at kende grundene har kostet jer dyrt, uden at den har givet nogen nævneværdig fordel.

Hvis Det Hvide Hus' administration, som er en af de to parter i striden, havde gjort det klart for jer i de sidste år, at krig var nødvendigt for at bevare jeres sikkerhed, så ville kloge folk være ivrige efter at høre på de to parter i striden, for at kende sandheden, så hør efter hvad jeg har at sige.

Allerførst vil jeg sige, at vi har gjort det klart så mange gange i de sidste to årtier, at grunden til striden med jer er jeres støtte til jeres israelske allierede, som har besat vort land, Palæstina. Denne jeres stillingtagen, sammen med andre ting som vi er vrede over, er hvad som fik os til at udføre begivenhederne 11. september. Hvis I havde kendt omfanget af vore lidelser som følge af den uretfærdighed som jøderne udøver mod os, med støtte fra jeres administration, så ville I have vidst at begge vore nationer er ofre for de politikker som udgår fra Det Hvide Hus, som i realiteten er et gidsel i hænderne på pressionsgrupper, specielt større selskaber og Israel-lobbyen.

En af de bedste til at forklare årsagerne bag d. 11. for jer, er en af jeres egne borgere, en tidligere CIA-agent, hvis samvittighed blev vakt i hans firsindstyvende år, hvorefter han besluttede at fortælle sandheden på trods af truslerne, og at fortælle jer om budskabet bag d. 11. Så med dette formål for øje foretog han sig visse handlinger, herunder udgivelsen af bogen "Apology of a hired Assassin".

Hvad angår det palæstinensiske folks lidelse, så har Obama fornylig i sin tale i Kairo anerkendt lidelsen for vore frænder dér, som lever under besættelse og belejring. Ting og sager vil stå mere klart for jer hvis I læser hvad jeres tidligere præsident, Carter, skrev om den racisme, som israelerne forøver mod vore frænder i Palæstina, og også hvis I lyttede til hans vidnesbyrd for nogle uger siden under hans besøg i den ødelagte og belejrede Gaza-stribe. Han sagde i det vidnesbyrd, at befolkningen i Gaza behandles mere som dyr end som mennesker. For os rækker Gud, og Han er den bedste forvalter af sager.

Her bør vi holde en længere pause. Enhver med blot et gran af barmhjertighed i sit hjerte kan ikke andet end føle med de undertrykte ældre, kvinder, og børn som lever under den dødelige belejring. Ydermere bliver de beskudt af zionisterne med amerikansk-fremstillede fosforbomber. Livet dér er tragisk hinsides enhver beskrivelse, i en grad så børn dør i deres forældres eller i lægers arme på grund af mangel på mad og medicin og af strømafbrydelser. Det er i sandhed en stor skam for verdens-politikere, at de er tilfredse med dét, og for deres tilhængere, som handler med forhåndsviden og fuldt overlæg og under indflydelse fra Israel-lobbyen i Amerika. Disse detaljer er skildret af to af jeres landsmænd. De er John Mearsheimer og Stephen Walt i deres bog "The Israel Lobby in The United States".

Når I har læst de to foreslåede bøger vil I kende sandheden og I vil blive alvorligt chokeret over omfanget af forstillelse som er blevet udført over for jer. I vil også lære, at de som i dag fremkommer med udtalelser inde fra Det Hvide Hus, og som hævder at jeres krige mod os er nødvendige for jeres sikkerhed, i realiteten arbejder ud fra samme udgangspunkt som Cheney og Bush, og de slår til lyd for de tidligere politikker med intimidering, for at markedsføre interesserne fra de relevante større selskaber, alt sammen til en pris af jeres blod og jeres penge. Det er faktisk dem som leder jer ind i krige, ikke mujahedinerne. Vi forsvarer blot vores ret til at befri vort land.

Hvis I nøje gennemtænker jeres situation, vil I forstå at pressionsgrupper har okkuperet Det Hvide Hus. I skulle have anstrengt jer for at befri det, i stedet for at kæmpe for at befri Irak, som Bush hævdede. Lederen i Det Hvide Hus, er under disse omstændigheder, og uanset hvem han er, at ligne med en togfører som ikke kan andet end at følge jernbanesporene, som disse pressionsgrupper har lagt. Ellers vil hans vej være blokeret og han vil frygte at hans skæbne vil blive den samme som tidligere præsident Kennedy og hans broder.

I en nøddeskal, så er det tid til at befri jer selv for frygt og for den intellektuelle terrorisme, som udføres imod jer fra de neokonservative og Israel-lobbyen. I bør lægge alliancen med israelerne på bordet til fri diskussion. I bør stille jer selv følgende spørgsmål, sådan at I kan beslutte jer: Synes I om israelernes sikkerhed, sønner, økonomi, og rygte mere end jeres egen sikkerhed, blod, sønner, penge, jobs, hus, økonomi, og rygte? Hvis I vælger jeres egen sikkerhed og stopper krigene - og dette er noget som opinionsundersøgelser viser - så kræver dette at I handler for at stoppe de, som skalter og valter med jeres sikkerhed hos jer. Vi er parat til at svare på dette ud fra det sunde og fair udgangspunkt, som er nævnt tidligere.

Her er et vigtigt punkt som vi bør holde for øje, når det drejer sig om krig og hvordan man stopper den. Da Bush kom til magten og udpegede en forsvarsminister [Donald Rumsfeld], som var den, der ydede det største bidrag til drabene på mere end to millioner forfulgte landsbyboere i Vietnam, forudså forstandige folk at Bush forberedte nye massakrer i sin æra. Det var hvad der skete i Irak og Afghanistan. Da Obama kom til magten og beholdte Bush og Cheney's mænd - nemlig alle de højeste embedsmænd i forsvarsministeriet, som Gates, Mullen, og Petraeus - forstod forstandige folk at Obama var en svag person, som ikke vil være i stand til at stoppe krigen, som han havde lovet og at han ville trække tiden i langdrag så meget som muligt. Hvis det var ham der besluttede, så ville han overlade kommandoen til de generaler, som er imod denne formålsløse krig, såsom den tidligere øverstkommanderende for tropperne i Irak, General Sanchez, og kommandanten fra Central Command, som blev tvunget af Bush til at træde tilbage kun på grund af sin modstand mod krigen, kort før Bush forlod Det Hvide Hus. Han udpegede i stedet for en person som ville eskalere krigen. Under dække af sin vilje til at samarbejde med republikanerne, lavede Obama sit største trick, da han beholdt den vigtigste og mest farlige minister af Cheney's mænd for at fortsætte krigen. De kommende dage vil gøre det klart for jer, at I kun har udskiftet ansigterne i Det Hvide Hus. Den bitre sandhed er at de neokonservative stadig udgør en stor byrde for jer.

Endnu engang: Hvis I stopper krigen, så er det fint. Hvis I vælger ikke at stoppe krigen, så har vi intet andet valg end at fortsætte udmattelseskrigen mod jer på alle mulige fronter, akkurat som vi gjorde med Sovjetunionen i 10 år indtil det faldt fra hinanden, med Guds nåde. Fortsæt krigen så længe I ønsker. I kæmper en desperat krig, som I er ved at tabe, og som er til gavn for andre. Der synes ikke at være udsigt til nogen ende på denne krig.

Russiske generaler, som lærte lektien fra slagene i Afghanistan, har forudset resultatet af denne krig før den begyndte, men I synes ikke om de som giver jer råd. Dette er en krig I taber, Guds vilje ske, eftersom den er financeret med penge som er lånt til eksorbitante renter, og den udkæmpes af soldater hvis moral er nede og som begår selvmord dagligt for at slippe for krigen.

Denne krig var medicineret af to doktorer, Cheney og Bush, som en kur efter begivenhederne 11. september. Men bitterheden og tabene forårsaget af denne krig er større end bitterheden efter selve begivenhederne. Den akkumulerede gæld som er ophobet som resultat af denne krig har næsten gjort det af med hele den amerikanske økonomi. Det er blevet sagt at sygdommen kan være mindre slem end visse mediciner.

Takket være Gud bærer vi vores våben på vore skuldre og har kæmpet mod de to ondskabens poler i Øst og i Vest i 30 år. Gennem hele denne periode har vi ikke set nogen tilfælde af selvmord blandt os, på trods af den internationale forfølgelse af os. Vi takker Gud for dette. Dette viser sundheden i vor anskuelse og tro og retfærdigheden af vor sag. Hvis Gud vil det vil vi fortsætte med at befri vort land. Vort våben er tålmodighed. Vi søger sejren fra Gud. Vi vil ikke opgive Al-Aqsa moskeen. Vi holder fast i Palæstina mere end vi holder fast i vore sjæle. Fortsæt krigen så længe I ønsker, vi vil aldrig slå en handel af over det (Palæstina).

Krig uden ende vil ikke trætte mig
For jeg er nu voksen og stærk
Til dette min moder mig fødte
Fred være med de som følger vejledning

________________________

Oversat fra engelsk af Nick Anfinsen

Engelsk version[redigér]

Praise be to God, Who created people to worship Him, ordered them to be just, and permitted the wronged to mete out fair punishment to the wrongdoer.

American people: This address to you is a reminder of the causes of 11 (September) and the wars and consequences that followed and the way to settle it once and for all. I mention in particular the families of those who were hurt in these events and who have recently called for opening an investigation to know its causes. This is a first and important step in the right direction among many other steps that have deliberately gone in the wrong direction over eight barren years that you have experienced.

The entire American people should follow suit, as the delay in knowing those reasons has cost you a lot without any noteworthy benefit.

If the White House administration, which is one of the two parties to the dispute, has made it clear to you in the past years that war was necessary to maintain your security, then wise persons should be eager to listen to the two parties to the dispute to know the truth, so listen to what I am going to say.

At the beginning, I say that we have made it clear and stated so many times for over two decades that the cause of the quarrel with you is your support for your Israeli allies, who have occupied our land, Palestine. This position of yours, along with some other grievances, is what prompted us to carry out the 11 September events. Had you known the magnitude of our suffering as a result of the injustice of the Jews against us, with the support of your administrations for them, you would have known that both our nations are victims of the policies of the White House, which is in fact a hostage in the hands of pressure groups, especially major corporations and the Israeli lobby.

One of the best persons to explain to you the causes of the events of the 11th is one of your citizens, a former veteran CIA agent, whose conscience awoke in his eighth decade and decided to tell the truth despite the threats, and to explain to you the message of the 11th. So he carried out some activities for this purpose in particular, including his book Apology of a Hired Assassin.

As for explaining the suffering of our people in Palestine, Obama has recently acknowledged in his speech from Cairo the suffering of our kinfolk there, who are living under occupation and siege. Things will become clearer if you read what your former president, Carter, wrote about the racism of the Israelis against our kinfolk in Palestine, and also if you listened to his statement weeks ago during his visit to the destroyed and besieged Gaza Strip. He said in that statement that the people of Gaza are treated more as animals than human beings. For us God suffices, and He is the best disposer of affairs.

We should have a lengthy pause at this point. Any person with an iota of mercy in his heart cannot but sympathize with those oppressed elderly, women, and children living under the deadly siege. Above that, the Zionists pound them with US-made incendiary phosphorous bombs. Life there is tragic beyond limits, to the point that children die b etween the arms of their parents and doctors due to the lack of food and medicine and the power outages. It is indeed a disgrace for world politicians who are content with that, and their loyalists, who are behaving as such with prior knowledge and premeditation, and under the influence of the Israeli lobby in America. The details of that are explained by two of your fellow citizens. They are John Mearsheimer and Stephen Walt in their book The Israel Lobby in the United States.

After reading the suggested books, you will know the truth and you will be severely shocked at the magnitude of deception that has been practiced against you. You will also know that those who make statements from inside the White House today and claim that your wars against us are necessary for your security are in fact working along the same line of Cheney and Bush, and propagating the former policies of intimidation to market the interests of the relevant major corporations, at the expense of your blood and economy. Those in fact are the ones who are imposing wars on you, not the mujahidin. We are just defending our right to liberate our land.

If you thoroughly consider your situation, you will know that the White House is occupied by pressure groups. You should have made efforts to liberate it rather than fight to liberate Iraq, as Bush claimed. The White House leader, under such circumstances, and regardless of who he is, is like a train driver who cannot but travel on the railways designed by these pressure groups. Otherwise, his way would be blocked and he would fear that his destiny would be like that of former President Kennedy and his brother.

In a nutshell, it is time to free yourselves from fear and intellectual terrorism being practiced against you by the neoconservatives and the Israeli lobby. You should put the file of your alliance with the Israelis on the table of discussion. You should ask yourselves the following question so that you can determine your position: Do you like the Israelis’ security, sons, and economy more than your security, blood, sons, money, jobs, houses, economy, and reputation? If you choose your security and stopping the wars — and this has been shown by opinion polls — then this requires that you act to stop those who are tampering with our security on your end. We are prepared to respond to this option on sound and fair foundations that have been mentioned before.

Here is an important point that we should pay attention to with regard to war and stopping it. When Bush assumed power and appointed a defense secretary [Donald Rumsfeld] who had made the biggest contribution to killing more than two million persecuted villagers in Vietnam, sane people predicted that Bush was preparing for new massacres in his era. This was what took place in Iraq and Afghanistan. When Obama assumed power and kept the men of Cheney and Bush — namely, the senior officials in the Defense Department, like Gates, Mullen, and Petraeus — sane people knew that Obama is a weak person who will not be able to stop the war as he had promised and that he would procrastinate as much as possible. If he were to decide, then he would hand over command to the generals who oppose this aimless war, like the former commander of troops in Iraq, General Sanchez, and the commander of the Central Command who was forced by Bush to resign shortly before leaving the White House due to his opposition to the war. He appointed instead of him a person who would escalate the war. Under the cover of his readiness to cooperate with the Republicans, Obama made the biggest trick as he kept the most important and most dangerous secretary from Cheney’s men to continue the war. The days will show you that you have changed only faces in the White House. The bitter truth is that the neoconservatives are still a heavy burden on you.

Once again, if you stop the war, then that is fine. If you choose not to stop the war, then we have no other option but to continue the war of attrition against you on all possible axes, just as we did with the Soviet Union for 10 years until it disintegrated, with the grace of God. Continue the war for as long as you wish. You are fighting a desperate, losing war that is in favor of others. There seems to be no end in sight for this war.

Russian generals, who learned lessons from the battles in Afghanistan, had anticipated the result of the war before its start, but you do not like those who give you advice. This is a losing war, God willing, as it is funded by money that is borrowed based on exorbitant usury and is fought by soldiers whose morale is down and who commit suicide on a daily basis to escape from this war.

“This war was prescribed to you by two doctors, Cheney and Bush, as a cure for the 11 September events. However, the bitterness and losses caused by this war are worse than the bitterness of the events themselves. The accumulated debts incurred as a result of this war have almost done away with the US economy as a whole. It has been said that disease could be less evil than some medicines.

Praise be to God, we are carrying our weapon on our shoulders and have been fighting the two poles of evil in the East and the West for 30 years. Throughout this period, we have not seen any cases of suicide among us despite the international pursuit against us. We praise God for this. This proves the soundness of our belief and the justice of our cause. God willing, we will continue our way to liberate our land. Our weapon is patience. We seek victory from God. We will not give up the Al-Aqsa Mosque. We hold on to Palestine more than we hold on to our souls. Continue the war as long as you wish, we will never bargain over it (Palestine).

“Endless war will not tire me
For I am now fully grown and strong
For this, my mother begot me (lines of poetry)
Peace be upon those who follow guidance.

_______________________

Dette er en oversættelse fra arabisk foretaget af "The USG Open Source Center".