Danske Kirker, Slotte, Herregaarde og Mindesmærker/Dyrehavegaard

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning


Dyrehavegaard.

Til de fleste af Kronens Slotte hørte fordum foruden andre Skove en Dyrehave, som laa tæt ved Kongsgaarden. I en saadan Dyrehave fandtes der en stor Mængde Vildt, baade Kronvildt og andet. De fleste af Skovene paa de bedre Jorder vare Egeskove, og mange af disse havde saa store Stammer, at de nyttedes til Tømmer for Flaaden. I den til Koldinghus hørende Dyrehave var det ikke sjældent, at Egetømmeret nyttedes i dette Øjemed, og Christian den fjerde omtaler dette i sin Skrivekalender for Aaret 1614. Statens usle Finanser noget efter Midten af det 18de Hundredaar fremkaldte Salget af Ryttergodset i Koldinghus Amt; Gjennemsnitsprisen for en Tønde Hartkorn var ikkun omtr. 150 Rdlr. Ved denne Lejlighed solgtes ogsaa de dertil hørende Skove; disse vare den Gang endnu rige paa Egetræer, hvilke siden den Tid derimod kun findes meget faatallige i Skovene imellem Vejle- og Kolding-Fjord. Store Skovstrækninger kom i Hænderne paa Mænd, som ved disse Skove næsten udredede hele Kjøbesummen; saaledes forsvandt ogsaa de stolte Ege i denne Dyrehave. I Aaret 1766 var det, at Dyrehaven med Skovfogedhuset og noget Bøndergods, i alt omtr. 70 Tdr. Hartkorn, solgtes til Borgemesteren i Fredericia Kammerraad Richter for 10,470 Rdlr. Den derefter oprette Avlsgaard, der nogen Tid kaldtes "Christineberggaard", solgtes 1775 til Amtsforvalter Lund i Kolding for 6,600 Rdlr. Godset maa den Gang have været afhændet. 1788 kjøbte den næste Ejer Rasmus Rasmussen Gaarden for 8,800 Rdlr. 1812 steg Kjøbesummen til 26,000 Rdlr., og Kjøberen var Generalkrigskommissær Adolf Hein, som derpaa 1834 solgte Gaarden til sin Søn, der ogsaa hed Adolf Hein og var Krigsassessor; han gav sin Fader ikkun 13,500 Rdlr. for "Dyrehavegaarden", men solgte den allerede to Aar efter for 26,000 Rdlr. til Kammerjunker Ludolf Sehested. 1847 skiftede "Dyrehavegaard" atter Ejer, i det Karl Frederik Lorens Petersen kjøbte Gaarden for 49,000 Rdlr., og han solgte den igjen 1862 for 62,600 Rdlr. til Fru Karoline Amalie Ræder, Enke efter den 1853 afdøde Øverste (paa Tysk: Oberst) Jakob Tode Ræder, der har efterladt sig et hæderligt Minde som Kriger og Skribent, og hun overlod 1866 Gaarden for samme Pris til sin Søn Hr. G. Ræder, den nuværende Ejer.

Gaarden udmærker sig ved sin yndige Beliggenhed. Mod Syd skraane Haven og Skoven ned imod Byen og Fjorden, mod Øst begrændses Gaardens Omraade af Skovmøllen med den dejlige Mølledam, der har sit Tilløb især fra den ved Dyrehave-Fællesskoven imellem høje, skovgroede Bakker udspringende Hellig-Kilde, hvis jærnholdige Vand i sin Tid ansaas for et kraftigt Lægemiddel; endnu den Dag drager St. Hans Aften en Mængde Mennesker til Kilden for ved tændte Baal at nyde Vandet, dog sjælden ublandet saaledes som i gamle Dage. Dyrehavegaard ligger i Kolding Landsogn og ikkun en halv Fjerdingvej fra Byen. Landsognet har Skole- og Fattigvæsen fælles med Byen, men danner ellers en liden Kommune for sig selv. Gaardens Stuehus, der udgjør en Etage med Kvist, er af den nuværende Ejer indvendig forskjønnet, ligesom ogsaa Udhusene i hans Tid tildels ere opførte fra nyt af. Da han overtog Gaarden, udgjorde Arealet 192 Tdr. Land, hvoraf 150 Tdr. Land Ager, 4 Tdr. Land Eng og 38 Tdr. Land Skov. Allerede i Fjor tilkjøbte han 2 umiddelbart nord for Gaarden liggende Ejendomme paa Byens Mark med i alt 48 Tdr. Land, saa at det hele Fladeindhold nu er 240 Tdr. Land. Hvis disse Kjøbstedjorder havde været satte i Hartkorn, vilde Gaarden have haft over 20 Tdr. Hartkorn; men da dette ikke er Tilfældet, har den ligesom hidtil ikkun 15 Tdr. 3 Skpr. " Fdk. 1 Alb. Hartkorn. Kjøbesummen for Gaarden var 1862 næsten 330 Rdlr. for hver Tønde Land, de 36 Tdr. Land, der tilkjøbtes 1866, kostede 13,000 Rdlr., hver Tønde Land 361 Rdlr., og de andre 12 Tdl. Land kostede 5,600 Rdlr., en Tde. Land altsaa 466 Rdlr. Udsæden var 1866: 20 Tdr. Hvede, 10 Tdr. Rug, 28 Tdr. Byg, 62 Tdr. Havre, 12 Tdr. Blandsæd, og i 5 Tdr. Land nedlagdes der Roer. Der avles i Gjennemsnit 10 Fold Hvede og Byg, 12 Fold Rug og 16 Fold Havre, og omtr. 350 Tdr. Roer paa 1 Tde. Land. Besætningen er 10 Heste og omtr. 60 Malkekøer af Tønder-Racen, 1 Ko paa 3 til 4 Tønder Land. Al Mælken sælges i Kolding.