Gimle Programmet af 1876

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning


Forkortet udgave af Gimle Programmet[redigér]

Indledning[redigér]

Arbejdet er Kilden til al Rigdom og Kultur, og hele udbyttet bør tilfalde dem, som arbejder.

I det nuværende Samfund er Arbejdsmidlerne Kapitalisternes Monopol, Afhængigheden fra Arbejderklassens Side lige over for dem, som har tilegnet sig Udbyttet af Årtusinders Arbejde, er Årsagen til Nøden og Elendigheden, som bestandig tynger på Arbejderstanden, Samfundets nyttigste Medlemmer.

For at befri Arbejderstanden for den Byrde, som bestandig ligger på den, fordres det, at Arbejdsmidlerne bliver fælles Ejendom og står til Afbenyttelse for alle Medlemmer i Samfundet, så at det rene Udbytte tilfalder Enhver og bliver uddelt på en retfærdig Måde.

Det må være Arbejderklassens Værk at befri Arbejdet. Alle andre Klasser er lige over for den kun en reaktionær Masse.

Et socialistisk samfund[redigér]

Udgående fra disse Grundsætninger stræber det danske socialdemokratiske Arbejderparti ved alle lovlige Midler efter en fri Stat og et socialistisk Samfund.

 • Afskaffelsen af Lønarbejder Systemet, samt enhver Slags Udbytning, lige meget i hvilken Form den optræder.
 • Udryddelsen af alle social og politiske Uligheder.
 • Det danske socialdemokratiske Arbejderparti virker nærmest i en national Stamme, men er overbevist om Arbejderbevægelsens internationale Karakter, og beredt til at opofre Alt og opfylde alle Pligter for at hidføre:
 • Frihed, Lighed og Broderkærlighed blandt alle Nationer.
 • Det danske socialdemokratiske Arbejderparti fordrer, for at begynde at løse det sociale Spørgsmål, Indrettelsen af Produktionsforeninger med Statshjælp under et arbejdende Folks demokratiske kontrol.
 • Produktionsforeningerne er for Industri og Agerdyrkning på den Måde at indrette, at den socialistiske Organisation kan opstå af fælles Arbejde.
 • Præstegårdsjorderne inddrages, og anden til Salg værende Landejendom købes af Staten og bortforpagtes derefter af denne til Husmænd og andre Landarbejdere.

Statens fundament[redigér]

Det socialdemokratiske Arbejderparti fordrer som Statens Fundament:

Almindelig, lige og direkte Valgret med hemmelig Stemmeafgivning for ethvert Medlem af Staten, både Mænd og Kvinder, fra det 22'de år til alle Stats- og Kommune-institutioner.

Valgdagen skal være på en Søndag eller Helligdag.

Direkte Lovgivning igennem Folket. Afskaffelsen af Tokammer-Systemet.

Afskaffelsen af den stående Hær. Indførelsen af et almindeligt Folkeværn.

Afskaffelse af alle Presselove, Forenings- og Forsamlingslove, samt alle øvrige Love, hvorved et Folk kan blive forhindret i at tilkendegive sine Tanker i Ord og Skrift.

Almindelige Folkeopdragelses-Institutioner, organiserede af Staten, almindelig lige og obligatorisk, Skoleundervisning. Religionen erklæres for Privatsag.

Fordringer[redigér]

Det danske socialdemokratiske Arbejderparti fordrer under det nuværende Kapitalistiske Herredømme:

 1. Indførelsen af en Skat med stigende Skala. Afskaffelsen af alle inddirekte Skatter.
 2. Retslig Bistand i hver Henseende. Rettergangen skal være offentlig og mundtlig.
 3. Afskaffelsen af Cellesystemet, samt Adskillelse imellem politiske og såkaldte simple Forbrydere.
 4. Uindskrænket Foreningsret.
 5. Indførelse af en Normalarbejdsdag. Søn- og Helligdagsarbejde samt Natarbejde forbydes.
 6. Forbydelse af Børnearbejde samt alt Arbejde i sådanne Fabriker, hvor Helbred og Sædelighed går tabt.
 7. Sanitetskontrol af Arbejderboliger. Tilsyn med Fabrik, Værksted og Husindustri ved Embedsmænd, valgt af Arbejderne.
 8. Fuldstændig Ret til at forvalte Syge- og Understøttelseskasser uden Regeringens Indblanding i samme.
 9. Staten bør drage human Omsorg for Syge, Gamle og Arbejdsinvalider.


Dette værk er ikke beskyttet af ophavsret i hverken Danmark eller USA, da ophavsmanden er anonym, og da det blev udgivet før 1. januar 1928.