Spring til indhold

Grænsedragningen

Fra Wikisource, det frie bibliotek


Fra østersøen mod Vest indtil Indløbet af Flensborg Fjord

Hovedsejlløbet;

Derfra til et Punkt 54 grader 50 minutter N. Br. og 9 grader 28 minutter Ø. L. fra Greenwich

Hovedsejlløbet i Flensborg Fjord;

Derfra i en Retning af 315 grader (at regne fra Nord mod Øst) indtil 400 Meter fra 3-Favne-Linien ved Fjordens nordlige Bred

En ret Linie;

Derfra mod Vest indtil mundingen af Krusaaen paa den vestlige Bred af Flensborg Fjord

En Linie, som i det hele løber parallelt med Fjordens nordlige Kyst;

Derfra mod Nord indtil det Punkt, hvor Krusaaen skærer Kobbermøllefabrikens sydlige Skel

Dette Aaløb opad;

Derfra mod nord indtil det vestligste Punkt af kobbermølledammen, omtrent 400 meter sydøst for Krusaaen

En Linie, som følger Kobbermøllefabrikens sydlige og østlige Skel, derefter Dammens nordøstlige og nordvestlige Bredder;

Derfra mod Vest indtil det Punkt, hvor Krusaaen naar Grænsen mellem Nørresmedeby og Bov Kommuner

En Linie, som fastsættes i Marken, saaledes at den skærer Chausseen fra Flensborg til Aabenraa i et punkt, omtrent 400 Meter syd for Krusaaen;

Derfra mod Sydsydvest indtil det Punkt, hvor Vejen fra Bov til Nyhus skærer Krusaaen

Dette Aaløb opad;

Derfra mod Sydvest indtil det punkt, hvor Sydgrænsen for Bov Kommune og Østgrænsen for Frøslev Kommune støder sammen

En Linie, der fastsættes i Marken, saaledes at den gaar øst om Gaarden Valdemarstoft og syd om Paddeborg og den derværende Jernbanestation;

Derfra i det hele i vestlig Retning, indtil det Punkt, hvor Sydgrænsen for Eggebæk kommune og Skelbækken mødes

Sydgrænserne for Frøslev, Kragelund og Eggebæk Kommuner;

Derfra indtil et Punkt, som bestemmes ved Sønderaa omtrent 500 Meter øst for Sammenløbet mellem denne Aa og Vidaaen

Skelbækkens, Gammelaas og Sønderaas Løb nedad;

Derfra mod Vest indtil et Punkt, som skal vælges paa den nordlige Bred af Rudebøl Sø nær ved Ringsvarf

En linie, som fastsættes i Marken, saaledes at den løber parallelt med Vidaaen højst 400 Meter syd for denne Aa og gaar nord om Avntoft;

Derfra mod Vest indtil det Punkt, hvor Kjærdiget naar Rudebøl Sø omtrent 500 Meter syd for Rudebøl

Søens Midtlinie;

Derfra mod Vest indtil Siltoft ved Vesterhavet

En Linie, der følger Kjærdiget, derpaa Sydgrænserne af Rudebøl Kog, Gammel Frederiks Kog og Ny Frederiks Kog;

Derfra en Linie i hovedsagelig nordvestlig Retning, saaledes at øen Sild overlades til Tyskland og øen Romø til Danmark

Den ovenfor beskrevne Grænse vil blive udstukket paa Stedet af den Kommissionen, der skal nedsættes i henhold til Artikel 111 i den i Versailles den 28. Juni 1919 undertegnede Fredstraktat med Tyskland.


Denne tekst er ikke beskyttet af ophavsret, da §9 i den danske lov om ophavsret siger, at love, administrative forskrifter, retsafgørelser og lignende offentlige aktstykker ikke er genstand for ophavsret. Dette gælder ikke for værker, der fremtræder som selvstændige bidrag til offentlige aktstykker, og dermed generelt ikke for for eksempel illustrationer.