Indbydelsen til "Den nordiske Musikfest i Kjøbenhavn 1888"

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning


NORDISK MUSIKFEST

I Anledning af den første store nordiske Musikfest, der i Begyndelsen af Juni 1888 under Udstillingen agtes afholdt i Kjøbenhavn, er der indløbet følgende Skrivelse til Musikforeningen i Christiania:

»Samtidig med den nordiske Kunst- og Industriudstilling i Begyndelsen af Juni Maaned 1888 paatænkes det her i Kjøbenhavn at afholde en nordisk Musikfest. Det er Tanken ved den Lejlighed at give 3 store Koncerter, blandt andet indeholdende saadanne Kompositioner, fortrinsvis af nordiske Komponister, som i Henseende til Orkester og Kor udkræve større Masser, end her sædvanlig kan raades over. – En saadan Musikfest vil ikke alene faa betydning ved de Musikpræstationer, som ved den ville fremkomme, men ogsaa ved den Interesse, den i vide Kredse vil vække for Tonekunsten. Men et særligt Værd og Betydning vil den dog faa ved en Samvirken af musikalske Kræfter fra alle de tre nordiske Riger.

I det Haab, at Christiania Musikforening vil omfatte Udførelsen af denne Tanke med varm Interesse, tillader den undersøgende Komite sig at opfordre Foreningen til at deltage i den nordiske Musikfest 1888 ved et Kor af Damer og Herrer. Angaaende Størrelsen af dette Kor, der navnlig for Damekorets Vedkommende ønskes saa stort, som Forholdene tillader, ville vi føre nærmere Forhandling med Musikforeningen efterat have modtaget dens forhaabede Tilsagn om Deltagelse og dens Meddelelse om, i hvilket Antal der kan haabes paa Møde af dens Medlemmer. Vi have tænkt os, at der kunde gjøres Regning paa et Tal af 40. Det er Meningen at Musikforeningens Medlemmer, under sit Ophold her, som vil udgjøre henved en Uge, skulle indkvarteres ved Komiteens Foranstaltning, medens Reisen hertil maatte ske paa Deltagernes egen Bekostning, men upaatvivlelig vil kunne gjøres til nedsatte Priser.

Opfordring til Deltagelse udgaar ligeledes til Musikforeningen i Stockholm, Filharmoniske Selskab sammesteds og Studentersangforeningerne i Christiania, Lund og Upsala.

Af Hensyn til Foretagendets Fremme vil det være Komiteen kjært saa snart, som det lader sig gjøre, at modtage Musikforeningens Svar om dens Kors forhaabede Deltagelse«

Kjøbenhavn i Mai 1887.

Komiteen for Afholdelsen af en nordisk Musikfest i Kjøbenhavn 1888.

J. P. E. Hartmann         Nils W. Gade

Wilh. Andersen.  Chr. Barnekow.  Fritz Bendix.  Victor Bendix.  Emil Dahl.  J.K. Fabricius.  Emil Hartmann.  Fr. Hartmann.  P.E. Lange-Müller.  V. Ludvigsen.  Otto Malling.  Fr. Møller.  Franz Neruda.  H.S. Paulli.  Th. Reitzel.  Leopold Rosenfeld.  Fr. Rung.  Chr. Schiørring.  Niels Juel Simonsen.  R. Strøm.  Anton Svendsen.  Johan Svendsen.


Dette værk er ikke beskyttet af ophavsret i hverken Danmark eller USA, da ophavsmanden er anonym, og da det blev udgivet før 1. januar 1928.