Islands Højesterets dom 18. oktober 2001 nr. 207/2001

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning


Højesterets dom 18. oktober 2001 nr. 207/2001


Ágúst Kristmanns ApS

Dreifing ApS og
Garri ApS
(højesteretsadvokat Klemenz Eggertsson)
mod
Ólafur Guðnason ApS
Sláturfélag Suðurlands, kooperativt selskab, og
XCO ApS
(højesteretsadvokat Jón Halldórsson
højesteretsadvokat Steingrímur Gautur Kristjánsson)

Anpartsselskaber. Anparter. Forkøbsret.

Á solgte til D og G sine anparter i selskabet B. Ó, S og X som også havde en andelsbeholdning i B benyttede sig af deres forkøbsret i henhold til selskabets vedtægter. Det var omtvistet hvor vidstrakt denne forkøbsret var og hvorvidt S eventuelt med sin passivitet havde tabt sit tilkald til en yderligere andel i de solgte anparter, end selskabet havde fået udloddet. Retten fandt at der ikke i lov nr. 138/1994 om anpartsselskaber fandtes nogen begrænsning af forkøbsretshavernes mulighed for at købe alle udbudte anparter, uden hensyn til hvor stor deres ejendel i selskabet var før købet. Vedtægterne i B blev ikke fortolket på en slig måde, at de indeholder sådan begrænsning. Herefter blev krav fra Ó, S og X taget til f­ølge. - - -


I pådømmelsen har deltaget højesteretsdommerne Guðrún Erlendsdóttir, Haraldur Henrysson, Hrafn Bragason, Markús Sigurbjörnsson og Pétur Kr. Hafstein.

Appellanterne indankede sagen til Højesteret 7. juni 2001. De påstår frifindelse af indstævntes krav - - -

Indstævnte kræver stadfæstelse af herredsrettens dom - - -

Sagsfremstillingen er beskrevet i herredsrettens dom. Af den fremgår at alle parterne ejede anparter i Lagersalget Grebet & betalt ApS. Appellanten Ágúst Kristmanns solgte til medappellanterne Dreifing ApS og Garri ApS sine anparter, der var registreret i navnet Borg Engroshandel, ved et overdragelsesdokument af 23.april 1999. Anpartens pålydende værdi var 1.390.462 kroner. Den blev solgt til kursen 3,5 og derfor udgjorde salgsprisen 4.866.617 kroner. De indstævnte gjorde brug af deres fork­øbsret i henhold til selskabets vedtægter og det er omstridt, hvor vidtstrakt den skal være. De kræver at få de udbudte anparter i forhold til deres anpartsbeholdning, idet andre anpartsejere ikke valgte at benytte sig af deres forkøbsret, men i indstævntes søgsmålsgrund går de ud fra, at appellanterne Dreifing ApS og Garri ApS får i sin andel en forholdsmæssig del af de solgte anparter. Appellanterne mener derimod, at de indstævnte ikke har forkøbsret til en større andel end 5,86% af de udbudte anparter, hver i overensstemmelse med deres andelsbeholdning i selskabet. Der er ingen talmæssige uoverensstemmelser i sagen og der er enighed om herredsretsdommens slutopgørelse. Endvidere er det omtvistet, hvorvidt indstævnte Sláturfélag Suðurlands har ved passivitet tabt sit tilkald til en yderligere del i de solgte anparter end selskabet fik udloddet den 25. august 1999 i overensstemmelse med appellanternes førnævnte opfattelse.

I § 7, stk. 2 i vedtægterne for Lagersalget Grebet & Betalt ApS hedder det bl.a.:„Selskabets bestyrelse har forkøbsret på selskabets vegne til udbudte anparter i A-klassen. Såfremt bestyrelsen ikke er interesseret har anpartshavere i A-klassen fortrinsret til udbudte anparter i forhold til deres anpartsbeholdning …” Det foreligger at alle anparter i selskabet var i den såkaldte A-klasse og at bestyrelsen ikke ønskede at gøre brug af sin forkøbsret.

I § 14, stk. 2 i lov nr. 138/1994 om anpartsselskaber er det bestemt, at såfremt et tilbud omfatter mange anparter hos en eller flere anpartshavere kan der ikke udøves forkøbsret til nogle af dem, medmindre dette er særskilt tilladt i selskabets vedtægter. Heraf fremgår det grundprincip, at en forkøbsretshaver ikke kan vælge kun at købe en del af de anparter som er udbudt til salg, idet sælgernes ret kunne i slige tilfælde være tilsidesat. Der findes ingen begrænsing i loven, om at forkøbsretshaverne skal have mulighed for at købe alle udbudte anparter uden hensyn til hvor stor andelbeholdning de er i besiddelse af i selskabet før købet. Vedtægterne for Lagersalget Grebet & Betalt ApS bliver ikke fortolket således, at de indeholder en sådan begrænsing.

- - -

Med disse bemærkninger og iøvrigt under hensyn til præmisserne i den indankede herredretsdom vil den være at stadfæste - - -

T h i   k e n d e s   f o r   r e t:

Forkøbsretten er anerkendt hos indstævnte Ólafur Guðnason ApS, Sláturfélag Suðurlands koop.selskab og XCO ApS, til andel hos appellanten Ágúst Kristmanns i Lagersalget Grebet & Betalt ApS i tillæg til uddelingen af anpartsbeholdningen til forkøbsretshavere den 25. august 1999, til pålydende værdi kr. 137.295 til hver af dem. Appellanten Ágúst Kristmanns er pligtig til at sælge og overdrage til hver af dem den førnævnte anpart mod betaling af 480.533 kroner fra hver af dem.

- - -

Denne tekst er ikke beskyttet af ophavsret, da §9 i islandske lov om ophavsret (höfundalög) (engelsk oversættelse) siger, at love, regulativer, administrative forskrifter, domme og lignende offentlige dokumenter ikke er genstand for ophavsret, ej heller er offentlige oversættelser af sådanne dokumenter.