Spring til indhold

Jens Peter Askou mod biskop Helge Skov: Højesterets dom af 15. december 1986

Fra Wikisource, det frie bibliotekHD 15.12.1986. Sag. 350-1986 Jens Peter Askou mod biskop Helge Skov.pdf HD 15.12.1986. Sag. 350-1986 Jens Peter Askou mod biskop Helge Skov.pdf/ 1

Denne tekst er ikke beskyttet af ophavsret, da §9 i den danske lov om ophavsret siger, at love, administrative forskrifter, retsafgørelser og lignende offentlige aktstykker ikke er genstand for ophavsret. Dette gælder ikke for værker, der fremtræder som selvstændige bidrag til offentlige aktstykker, og dermed generelt ikke for for eksempel illustrationer.


350/1986 Jens Peter Askou
mod
biskop Helge Skov.
------

I denne sag blev af H Ø J E S T E R E T mandag den 15. december 1986 afsagt følgende

d o m :

Ved stævning, modtaget i Højesteret den 19. november 1986, har Jens Peter Askou anlagt sag mod biskop Helge Skov med en nærmere angiven påstand, der vedrører sagsøgtes kirkelige forkyndelse.

I pådømmelsen har deltaget tre dommere: Gersing, Kiil og Kardel.

Da sagsøgeren efter den i stævningen indeholdte påstand og sagsfremstilling findes at mangle kompetence til søgsmålet, vil sagen være at afvise.

Thi kendes For ret:

Denne sag afvises.

Til bekræftelse:

(Sign. Kiil)