Lars Kristensen mod Indenrigsministeriet

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgningLars_Kristensen_mod_Indenrigsministeriet.pdf Lars_Kristensen_mod_Indenrigsministeriet.pdf/ 1

Denne tekst er ikke beskyttet af ophavsret, da §9 i den danske lov om ophavsret siger, at love, administrative forskrifter, retsafgørelser og lignende offentlige aktstykker ikke er genstand for ophavsret. Dette gælder ikke for værker, der fremtræder som selvstændige bidrag til offentlige aktstykker, og dermed generelt ikke for for eksempel illustrationer.

UDSKRIFT
AF
ØSTRE LANDSRETS DOMBOG

— — — —
D O M:     

Afsagt den 16. marts 1989 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Bent Otken, Stampe Jakobsen og Tove Schelle (kst.)).


3. afd, nr. 246/1988:

Lars Kristensen
    m o d
Indenrigsministeriet.


Under denne sag har Lars Kristensen påstået Indenrigsministeriet tilpligtet at anerkende, at lov om valg til Folketinget er grundlovsstridig.

Indenrigsministeriet har påstået frifindelse.

Sagsøgeren har til støtte for sin påstand anført, at valgloven i strid med grundlovens § 29 og § 30 hjemler adgang til at stemme på partier, uanset at disse ikke er valgbare og dermed ej heller valgobjekter, samt at valgloven i strid med grundlovens § 31, stk. 1, anerkender indirekte valg af folketingsmedlemmer ved at lade stemmer, afgivet direkte og personligt på en bestemt kandidat, henføre til en anden kandidat. Sagsøgeren har særlig henvist til bestemmelserne i valglovens § 11, 48, 61, 68, 77, 78, 79 og 82.

Sagsøgte har til støtte for sin påstand om frifindelse henvist til grundlovens § 31, stk. 2, hvorefter folketingsvalg afholdes efter forholdstalsvalgmåden. Denne forudsætter eksistensen af partier, hvortil kommer, at valglovens principper, herunder om fordeling af tillægsmandater på partier, er lagt til grund ved udformningen af den nugældende grundlovs bestemmelser om valg. Valgloven indeholder ikke regler om indirekte valg, hvorved forstås valg med indskydelse af valgmænd.

I henhold til de af sagsøgte anførte grunde tager landsretten frifindelsespåstanden til følge.


T h i   k e n d e s   f o r   r e t:

Indenrigsministeriet frifindes

Lars Kristensen skal inden 14 dage betale 3.000 kr. i sagsomkostninger til Indenrigsministeriet.


(sign. Bent Otken)

— — —
Udskriftens rigtighed bekræftes.
Østre Landsrets kontor, den
P.j.v.

Til offentlig brug

UDSKRIFT

AF
HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS

dombog i borgerlige sager

125/1989Lars Kristensen

m o d
Indenrigsministeriet.
-----


I denne sag blev af H Ø J E S T E R E T mandag den 5. februar 1990 afsagt følgende

D o m :

Den indankede dom er afsagt af Østre Landsret.

I pådømmelsen har deltaget tre dommere: Kardel, Else Mols og Pontoppidan.


Da appellanten ved udløbet af den af retten fastsatte frist for indsendelse at ekstrakt ikke har afleveret en sådan, afviser Højesteret anken, jf. retsplejelovens § 386, stk. 1, 2. pkt.

Thi kendes for ret:

Denne anke afvises.

I sagsomkostninger for Højesteret betaler appellanten, Lars Kristensen, inden 14 dage efter denne højesteretsdoms forkyndelse 2.000 kr. til indstævnte, Indenrigsministeriet.