MB. nr. 8 fra 31. Maj 1940 vedrørende Færøernes Pengevæsen

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning


Midlertidige Bestemmelser vedrørende Færøernes Pengevæsen

Nr. 8, 31. Maj 1940.

I Overensstemmelse med Vedtagelse af Færøernes Lagting stadfæster og udfærdiger undertegnede Amtmand over Færøerne følgende:


§ 1.

Enhver Indførsel til og Udførsel fra Færøerne af danske Pengesedler og af dansk Skillemønt er forbudt.


§ 2.

Alle for Tiden paa Færøerne værende danske Pengesedler skal ved Amtets Foranstaltning forsynes med følgende Afstempling:


K u n  g y l d i g  p a a  F æ r ø e r n e
Færø Amt, Juni 1940.
Underskrift.


Banker og Sparekasser paa Færøerne ombytter i Tiden til og med 30. Juni 1940 uafstemplede danske Pengesedler med tilsvarende afstemplede Pengesedler.

§ 3.

Fra og med 1. Juli 1940 er uafstemplede danske Pengesedler ikke gyldigt Betalingsmiddel paa Færøerne.

§ 4.

Den, der foretager eller forsøger at foretage nogen Handling i Strid med foranstaaende Bestemmelser, straffes — forsaavidt ikke højere Straf er forskyldt ifølge Lovgivningen - med Statskassen tilfaldende Bøder, ikke under 300 Kr., eller med Hæfte.

§ 5.

Foranstaaende Bestemmelser træder i Kraft straks.

Færø Amt, den 31. Maj 1940.
Hilbert.

Kilder[redigér]


Denne tekst er ikke beskyttet af ophavsret, da §9 i den færøske lov om ophavsret siger, at love, administrative forskrifter, retsafgørelser og lignende offentlige aktstykker ikke er genstand for ophavsret. Dette gælder ikke for værker, der fremtræder som selvstændige bidrag til offentlige aktstykker, og dermed generelt ikke for for eksempel illustrationer.