Obent Patent ang. den høyeste Rett af 14 April 1662.

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning


Obent Patent ang. den høyeste Rett af 14 April 1662.

Fred. 3 gj. herved vitterlig, at efftersom wi naadig hafuer for got oc raadeligt anseet, den høyeste Bett her i wort Rige Damnark at lade holde oc administrere, paa det alle vore Undersaatter, som nogen Sager hafuer med Retten at udføre, maa dermed komme til endelig Ende, saa hafuer wi Gud til Ære og wore kiere tro Undersaatter til Trøst, Glæde, Gafn oc Gode besluted, nest Guds Hjælp udi wor egen Nerverelse samme høyeste Rett at lade holde her i wor Residentzstad Kjøbenhafn d. 2 Juni førstkommendis, huor da enhver skall forhjælpes till Loug oc Rett udi de Sager, som allerede indstefnede ere eller oc herforinden lovligen indstefnet vorder oc for bem. woris HRett bør at ordeelis oc paakjendis. Bydendis og befalendis alle dennem, som nogen Sager hafuer til den Tid udi Rette at sette, oc icke allerede hafuer tagit Steffning, at de med det allerførste oc udi rette Tider kommer udi woris Gancelli, huor dennem Steffning skall bliffue meddeelt; dog skall for samme woris HRett ingen Sager indsteffnis, uden de tillforn haffuer værit til Herretz Ting oc Landsting oc der er gangen Domb udi sagen, som det sig bør, eller oc ere de Sager, som for dend høyeste Bett endeligen bør at ordeelis; huoreffter alle oc en huer, som det vedkommer, sig kand wide at rette oc forholde.

(Sjæll. Tegn.)