Ove Guldberg mod Indenrigsministeriet: Højesterets dom af 22. december 1999

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning

UDSKRIFT
AF
HØJESTERETS DOMBOG


D O M

afsagt af Højesteret onsdag den 22. december 1999 i sag

II 439/1997

Ove Guldberg
(selv)
mod
Indenrigsministeriet
(kammeradvokaten ved advokat K. Hagel-Sørensen)


I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsret 3. afdeling den 18. september 1997.

I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Marie-Louise Andreasen, Poul Sørensen, Melchior, Walsøe og Jytte Scharling.

Appellanten, Ove Guldberg, har nedlagt påstand om principalt, at han har stemmeret ved valg til Folketinget, subsidiært at sagen hjemvises til realitetsbehandling ved Landsretten for så vidt angår den del af sagen, der blev afvist ved landsrettens dom.

Indstævnte, Indensrigsministeriet, har påstået stadfæstelse.

Ove Guldberg, der oprindeligt ankede dommen over for såvel Indenrigsministeriet som Valgretsnævnet, har senere hævet anken for så vidt angår Valgretsnævnet.

Der er til brug for Højesteret tilvejebragt yderligere oplysninger.

Højesterets bemærkninger.

Det tiltrædes af de grunde, der er anført af landsretten, at Indenrigsministeriet er frifundet for Ove Guldbergs principale påstand.

Ove Guldbergs stilling i henseende til valgret til Folketinget ville ikke blive forbedret, selv om han måtte få medhold i påstanden om, at valglovens § 2 helt eller delvis er ugyldig. I hvert fald under disse Omstændigheder tiltræder Højesteret, at Ove Guldberg ikke har retlig interesse i at få denne påstand påkendt. Hans hjemvisningspastand tages derfor ikke til følge.

Højesteret stadfæster herefter dommen.

Thi kendes for ret:

Landsrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for Højesteret skal appellanten, Ove Guldberg, betale 25.000 kr. til indstævnte, Indenrigsministeriet.

De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse.

--oo0oo--
Udskriftens rigtighed bekræftes.
Højesteret, den 22. december 1999
(sign.)
Gitte Stadsbjerg
assistent