Spring til indhold

Papirhandler G. S. Levy mod Københavns Magistrat: Gældskommissionens Dom af 11. Januar 1908

Fra Wikisource, det frie bibliotek


Papirhandler G. S. Levy (Overretssagfører M. A. Meyer)

mod

Københavns Magistrat (Højesteretssagfører Shaw).

(domshoved udeladt)

Under denne Sag paastaar Citanten Papirhandler G. S. Levy de Indstævnte Københavns Magistrats 2den Afdeling dømte til at tilbagebetale ham et Beløb af 5 Kr. 2 Øre — nemlig 2 Kr. 93 Øre, som han har betalt som Bidrag til de københavnske Sognekirker for Aaret fra 1. April 1905 til 31. Marts 1906, og 2 Kr. 9 Øre, som han har betalt i Præste-, Degne- og Klokker­penge for Januar Kvartal 1906 — med Renter 5 pCt. p. a. fra Klagens Dato den 15. April 1907 og Sagens Omkostninger. De Indstævnte paastaar sig frifundne med Tillæg af Sagens Omkost­ninger, mod at betale Halvdelen af det paastævnte Beløb eller 2 Kr. 51 Øre uden Renter.

Af Sagen fremgaar, at Citanten tilhører det mosaiske Tros­samfund, medens hans Hustru er Medlem af den danske Folke­kirke, at Citanten og hans Hustru lever i fuldstændigt Formue­fællesskab, og at Citantens Hustru ikke har nogen Særindtægt, og at de Indstævnte under Paaberaabelse af Lov Nr. 90 af 15. Maj 1903 og Lov Nr. 76 af 14. April 1904 har paalignet Citanten de ovennævnte Afgiftsbeløb, fordi hans Hustru er Medlem af Folkekirken, og har beregnet Afgifterne af samtlige Citantens og hans Hustrus Fællesbos Indtægter.

Under Sagen har de Indstævnte imidlertid selv anbragt, at Afgifterne kun burde have været beregnet af Halvdelen af Fællesboets Indtægter, idet, som de gør gældende, kun Halvdelen af Fællesboets Indtægter skatteretligt kan henføres til Hustruen, og i Henhold hertil har de erklæret sig villige til at tilbagebetale Halvdelen af det paastævnte Beløb.

Saaledes som Proceduren foreligger, vil der ved Paadømmelsen af Sagen være at se bort fra, at de omtvistede Afgifter er paalignede ikke Citantens Hustru, men Citanten selv — hvad der maa siges at være i Strid med Grundlovens § 77 — idet Parterne maa antages at være enige om, at de Indstævntes Paastand vil være at tage til Følge, hvis der maa gives de Indstævnte Medhold i, at det vilde have været berettiget at paaligne Citantens Hustru Præste-, Degne- og Klokkerpenge og Bidrag til de københavnske Sognekirker og at beregne disse Afgifter af Halvdelen af Fællesboets Indtægter.

Efter de ovennævnte Love skal de omtalte Afgifter paalignes Københavns til Folkekirken hørende Beboere efter Reglerne for den kommunale Beskatning i København. Blandt de Bestemmel­ser, der herefter kommer til Anvendelse ved Paaligningen, er Lov Nr. 104 af 15. Maj 1903 § 7. Efter Indholdet af denne Be­stemmelse maa der imidlertid gives Citanten Medhold i, at det i det foreliggende Tilfælde — det bemærkes, at det maa forudsættes, at Citanten og hans Hustru bor sammen — vilde have været uberettiget at paaligne Citantens Hustru de omtalte Afgifter af nogen Del af Fællesboets Indtægter, og de Indstævnte vil her­efter være at dømme efter Citantens Paastand, saaledes at Sagens Omkostninger bestemmes til 3 Kr. 74 Øre.

Stempelovertrædelse foreligger ikke.


Thi kendes for Ret:

De Indstævnte, Københavns Magistrats 2den Afdeling, bør til Citanten Papirhandler G. S. Levy betale de paastævnte 5 Kr. 2 Øre med Renter 5 pCt. p. a. fra den 15. April 1907 til Beta­ling sker, og Sagens Omkostninger med 3 Kr. 74 Øre.

Det Dømte at udredes inden 15 Dage efter denne Doms lov­lige Forkyndelse under Adfærd efter Loven.


Denne tekst er ikke beskyttet af ophavsret, da §9 i den danske lov om ophavsret siger, at love, administrative forskrifter, retsafgørelser og lignende offentlige aktstykker ikke er genstand for ophavsret. Dette gælder ikke for værker, der fremtræder som selvstændige bidrag til offentlige aktstykker, og dermed generelt ikke for for eksempel illustrationer.