Politiskiltcirkulæret

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgningPolitiskiltcirkulæret.pdf Politiskiltcirkulæret.pdf/ 3-4

Denne tekst er ikke beskyttet af ophavsret, da §9 i den danske lov om ophavsret siger, at love, administrative forskrifter, retsafgørelser og lignende offentlige aktstykker ikke er genstand for ophavsret. Dette gælder ikke for værker, der fremtræder som selvstændige bidrag til offentlige aktstykker, og dermed generelt ikke for for eksempel illustrationer.

Cirkulære om politiets legitimation (politiskilt)

(Til Rigspolitiet og samtlige politikredse)


Kapitel 1

Udstedelse

§ 1. Politiskiltet udstedes af rigspolitichefen og udleveres til følgende personer:

 1) Polititjenestemænd, jf. stk. 2,
2) Politikadetter, der har gennemført politikadetuddannelsen.
3) Jurister ansat på Justitsministeriets område, der gør tjeneste i politiet, herunder også anklagere, der som led i rokeringsordning gør tjeneste i politiet.
4) Jurister ansat på Justitsministeriets område, der gør tjeneste i anklagemyndigheden i Grønland og på Færøerne.
5) Forsvarets auditører.
6) Sognefogeder.

Stk. 2. Politiskiltet udleveres til politibetjente på prøve i forbindelse med deres første praktiske polititjeneste.


Kapitel 2

Benyttelse

§ 2. Politiskiltet, der opbevares i et sort skindetui, skal altid medbringes under tjenesten. Politiskiltet må ikke anvendes uden tjenstlig anledning eller overdrages til andre.

§ 3. Politiskiltet består af en legitimations- og sikkerhedsdel, og det skal som hovedregel forevises i sin helhed på opfordring.

Stk. 2. Polititjenestemænd og politikadetter skal på opfordring også opgive tjenestested, charge og navn. En uniformeret polititjenestemand eller politikadet, der bærer synligt markeringsnummer, kan altid vælge at henvise til sit markeringsnummer i stedet for at oplyse navn.

Stk. 3. Hvis en opfordring til at forevise politiskilt eller til at opgive tjenestested, charge og navn sker under anholdelse eller uroligheder, eller opfordringen fremsættes af en person, der er sprituspåvirket, provokerende eller stærkt uligevægtig, kan politiskiltindehaveren i stedet henvise personen til sit tjenestested, som snarest underrettes af politiskiltindehaveren om forholdet.

§ 4. Politiskiltindehavere i civil beklædning, der i tjenstlig anledning retter henvendelse til en person, skal straks forevise sit politiskilt eller klart gøre den pågældende person opmærksom på sin funktion,

Stk. 2. Politiskiltet skal ikke forevises, hvis det vil kunne kompromittere politiets arbejde.


Kapitel 3

Inddragelse

§ 5. Politiskiltet, der er politiets ejendom, inddrages ved afsked, bortvisning, suspension, orlov og tjenestefrihed uden løn. Inddragelsen skal ske inden fratrædelsen eller påbegyndelsen af suspensionsperioden, orloven eller tjenestefriheden.

Stk. 2. Rigspolitichefen inddrager politiskiltet sammen med eventuelle udleverede uniforms- og udrustningsgenstande samt våben. Ved suspension, orlov og tjenestefrihed uden løn inddrager politidirektøren eller politimesteren dog politiskiltet, hvis politiskiltindehaveren gør tjeneste i en politikreds.

Stk. 3. Politiskilte, der er inddraget af politidirektøren eller politimesteren ved suspension, orlov og tjenestefrihed uden løn, skal som hovedregel indsendes til Rigspolitiet, Center for Flåde- og Materielstyring, medmindre Rigspolitiet i det konkrete tilfælde har givet tilladelse til, at politiskiltet kan opbevares i politikredsen.


Kapitel 4

Ikrafttræden

§ 6. Cirkulæret træder i kraft den 14. december 2018.

Stk. 2. Kundgørelse A II nr. 32 af 1. februar 2016 om politiets legitimation ophæves.


Rigspolitiet, den 14. december 2018


Jens Henrik Højbjerg