Retten i Odenses dom af 7. juni 2016 i sag nr. 7-4204/2016

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Cs-go skin bedrageri anon.djvu Cs-go skin bedrageri anon.djvu/ 1-4

Denne tekst er ikke beskyttet af ophavsret, da §9 i den danske lov om ophavsret siger, at love, administrative forskrifter, retsafgørelser og lignende offentlige aktstykker ikke er genstand for ophavsret. Dette gælder ikke for værker, der fremtræder som selvstændige bidrag til offentlige aktstykker, og dermed generelt ikke for for eksempel illustrationer.


RETTEN I ODENSE - 7. afdeling


Udskrift af dombogen

D O M

afsagt den 7. juni 2016

Rettens nr. 7-4204/2016
Politiets nr. 2300-76141-00152-16

Anklagemyndigheden
mod
K██████████
cpr-nummer ████95-████
████████████████
5270 Odense N

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift er modtaget den 15. april 2016.

K██████████ er tiltalt for

1.

bedrageri efter straffelovens § 279, ved i perioden mellem den 29. august 2015 og den 1. september 2015 i Odense, for at skaffe sig eller andre uberettiget vinding, at have indgået aftale med █████████████████ P███████ om, at tiltalte skulle købe en virtuel genstand i spillet Counterstrike af P███████ for 1.510 kr., ligesom han fremsendte dokumentation på, at pengene var overført, selv om det ikke var tilfældet, hvorved han fremkaldte den vildfarelse hos P███████, at han havde betalt beløbet, hvilket bestemte P███████ til at sende genstanden, hvorved P███████ led et formuetab på 1.510 kr. eller væsentlig risiko herfor.

2.

bedrageri efter straffelovens § 279, ved kort tid forud for den 27. september 2015, kl. 01.21 i Odense, for at skaffe sig eller andre uberettiget vinding, at have indgået aftale med ██████████████████ H███████ om, at tiltalte skulle købe virtuel ”skins” i spillet Counterstrike af H███████ for 3.675 kr., ligesom han fremsendte dokumentation på, at pengene var overført, selv om det ikke var tilfældet, hvorved han fremkaldte den vildfarelse hos H███████, at han havde betalt beløbet, hvilket bestemte H███████ til at sende ”skinene”, hvorved H███████ led et formuetab på 3.675 kr. eller væsentlig risiko herfor.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

██████████████ P███████ har nedlagt påstand om en erstatning på 1.510 kr.

███████████████ H███████ har nedlagt påstand om en erstatning på 3.675 kr.

Tiltalte har bestridt erstatningspligten, men har anerkendt kravenes størrelse.

Sagens oplysninger

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte og vidneforklaringer af ██████████████ P███████ og ██████████████ H███████.

Forklaringerne er lydoptaget og gengives ikke i dommen.

Der har været fremlagt bl.a. skærmbilleder fra Nordea netbank den 29. august 2015 kl. 20:47:29 og den 27. september 2015 kl. 01:21:44 samt logonoplysninger fra Nordea vedrørende disse tidspunkter.

Tiltalte er tidligere straffet af betydning for sagen

ved Odense rets betingede dom af 6. februar 2014 med fængsel i 14 dage

for overtrædelse af straffelovens § 285, jf. & 279, jf. til dels § 89. Straffen gjort betinget med en prøvetid på 1 år og vilkår om tilsyn af Kriminalforsorgen og om at undergive sig behandling mod ludomani samt undergive sig behandling mod misbrug af alkohol, hvis tilsynsmyndigheden finder det nødvendigt,

ved overfor Fyns Politi den 26. oktober 2015 at have vedtaget en bøde på 2.500 kr. for overtrædelse af færdselslovgivningen. Endvidere vedtaget betinget frakendelse af retten til at føre lille knallert.

Der er under sagen foretaget en personundersøgelse af tiltalte, og Kriminalforsorgen har i erklæring af 4. maj 2016 konkluderet, at tiltalte er egnet til at udføre samfundstjeneste, hvortil anbefales særvilkår om, at tiltalte undergiver sig behandling mod ludomani, såfremt tilsynsmyndigheden finder det nødvendigt.

Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at kommunen bistår ham med at komme i praktik.

Rettens begrundelse og afgørelse

Tiltalte har nægtet sig skyldig, idet han har forklaret bl.a., at han ikke har noget kendskab til de handler, der er beskrevet i anklageskriftet. Skærmbillederne fra Nordea viser ganske vist hans kontonummer, men enten er der fusket med skærmbillederne, eller også har en ukendt person skaffet sig adgang til hans netbank. Logon til hans netbank kræver NEM-ID og en personlig adgangskode. Han har aldrig før eller siden oplevet misbrug af sin adgang til netbank.

Det lægges efter de af vidnerne ██████████████ P███████ og ██████████████ H███████ afgivne forklaringer, der fremstår sikre, detaljerede og troværdige, til grund, at de via internettet har solgt og leveret virtuelle varer, som de ikke har modtaget betaling for, selvom de fra køberen modtog skærmbilleder fra Nordea netbank, hvoraf fremgik, at den aftalte betaling på 1.510 kr. var indtastet til overførsel to dage efter, og at den aftalte betaling på 3.675 kr. var indtastet til overførsel dagen efter. Det lægges endvidere til grund, at køberen efterfølgende blokerede deres rykkere for betaling.

Det fremgår af oplysninger fra Nordea, at der på tidspunktet for skærmbillederne henholdsvis den 29. august 2015 kl. 20:47:29 og den 27. september 2015 kl. 01:21:44 var logget ind på tiltaltes konto via netbank.

Efter det anførte, og da logon til tiltaltes konto via netbank efter tiltaltes egen forklaring kræver NEM-ID og hans personlige adgangskode, samt da tiltalte hverken før eller siden har oplevet misbrug af sin adgang til netbank, finder retten det ubetænkeligt at tilsidesætte tiltaltes usandsynlige og utroværdige forklaring om, at en ukendt person har misbrugt hans adgang til netbank. Det bemærkes herved, at tiltalte på ingen måde ses at have reageret i anledning af det hævdede misbrug.

Retten finder det herefter bevist, at tiltalte er gerningsmanden, og tiltalte findes derfor skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet.

Straffen fastsættes til fængsel i 30 dage, jf. straffelovens § 285, stk. 1, jf. § 279, jf. § 89.

Ved straffens fastsættelse er der lagt vægt på, at tiltalte tidligere er straffet for ligeartet kriminalitet.

Henset til kriminalitetens begrænsede omfang og de forholdsvis beskedne involverede værdier samt oplysningerne om tiltaltes personlige forhold gøres straffen betinget som nærmere bestemt nedenfor, jf. straffelovens § 62 og § 63, jf. § 56, stk. 1.

De nedlagte erstatningspåstande tages efter retsformandens bestemmelse til følge som nedenfor bestemt.

Thi kendes for ret:

Tiltalte, K██████████████, skal straffes med fængsel i 30 dage.

Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder følgende betingelser:

1. Tiltalte må ikke begå noget strafbart i en prøvetid på 1 år fra endelig dom.
2. Tiltalte skal inden for en længstetid på 4 måneder fra endelig dom udføre ulønnet samfundstjeneste i 40 timer.
3. Tiltalte skal i prøvetiden være under tilsyn af Kriminalforsorgen og skal, hvis Kriminalforsorgen finder det fornødent, efter deres nærmere bestemmelse i denne periode undergive sig behandling mod ludomani.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

Tiltalte skal inden 14 dage betale til:

██████████████████ P███████, ██████████, 4390 Vipperød, 1.510 kr. med tillæg af procesrente fra i dag,

███████████████████ H████████, ██████████████, ███████, 7250 Hejnsvig, 3.675 kr. med tillæg af procesrente fra i dag.

Torben Østergreen-Johansen
dommer
Udskriftens rigtighed bekræftes.
RETTEN I ODENSE - 7. afdeling, den 13. juni 2016

(sign.)

Mette Brock Hansen
Retsassessor